Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads
description Journal article public At-Tadbir

Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Akhlakulil Banin

Syarifudin Syarifudin
Diterbitkan 2019

Abstrak

Untuk lebih jauh kita mengenal ”Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Akhlakulil Banin” yang meliputi hal berupa konsep yang berarti pemikiran atau ungkapan yang diabstrakkan dari peristiwa kongkret. Kemudian mengenai pendidikan dimana dalam hal ini pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan cara mendidik Dalam kitab Akhlakul Banin konsep pendidikan islam dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menuangkan pendidikan islam dalam suatu kitab yakni kitab Akhlakul Banin dimana kitab tersebut banyak memberikan gambaran tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pada diri sendiri, orang lain dan juga alam sekitar. Tulisan ini memfokuskan pada ruang lingkup metodologi pendidikan Islam dengan permasalahan utama adalah bagaimana konsep pendidikan islam dlam kitab Ahklakul Banin. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan historis, filosofis dan sosiologis. Penelitian ini  termasuk riset kepustakaan dengan menggunakan data kualitatif yang berbentuk literatur dan informasi verbal, dan menggunakan teknik analisis deskriftif analitif, yaitu menganalisa dan menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang dikonfirmasikan, dan content analysis, yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam asumsi, gagasan, ataupun statemen untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan.

Full text

 

Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads