Metrik

  • visibility 291 kali dilihat
  • get_app 48 downloads
description Journal article public De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

ضرورات الجهاد وأهدافه في اإلسالم

Mohamed Omar Moftah, Abdussomad Mousa, Elsaddig Dawelnou
Diterbitkan 1 Juni 2012

Abstrak

Melalui jihad, dalam Islam, manusia tidak pernah dipaksa untuk mendkong kepercayaannya seperti yang digambarkan oleh orang-orang Timur dan para penulis barat. Ini kerana Cubaan-Cubaan dari Barat yang tidak mempercayai dan tidak senang akan konsep tersebut, yang menular dalam hubungan individu dan kumpulan seperti mana di kalangan negeri dan negara sekitarnya; itulah hasil racun yang ditabur oleh media barat tentang jihad. Tujuan jihad, pada mulanya ialah membuang kuasa seseorang ke atas seseorang yang lain, dan pemujaan seseorang ke atas yang lain. Individu kemudiannya menjadi bebas untuk memilih kepercayaan yang mereka mahu. Dalam Islam, tujuan jihad adalah menghentikan penyerang, memaksa ketua yang zalim untuk berhenti, menyokong yang benar, dan membolehkan seseorang yang tidak mendapat keadilan untuk mendpatkan semula haknya. Itulah tujuan-tujuan jihad yang murni dan luhur. Oleh itu, adalah perlu untuk kita bergantung kepada kaedah pencerakinan dan penyimpulan dalam menganalisa ayat Al-Qur'an dan apa yang telah dikembangkan oleh Sunnah yang suci.أن مفهوم الجهاد ابتداء هو إزالة حاكميه البشر للبشر، وعبودية اإلنسان لإلنسان،وترك األفراد أحراراً الختيار العقيدة التي يريدونها بمحض إرادتهم ، ألن هدف اجلهاد يف اإلسالم هو ردع املعتدي وكف الظامل ونصرة احلق واإلنصاف للمظلوم ، لذلك كان من الضروري االعتماد علي املنهج التحليلي واالستقرائي يف حتليل آيات القرآن والسنة النبوية، ومن أهم نتائج هذه الورقة البحثية هي إن الجهاد هو إعالء كلمة اهلل في األرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم ، وغرض ذلك رفع الظلم علي بين البشر، ألن األمة اليت حتسن صناعة املوت يهب اهلل هلا احلياة العزيزة يف الدنيا والنعيم اخلالد يف اآلخرة ، وما الوهن الذي أذلنا أال حب الدنيا وكراهية املوت فاعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على املوت توهب لكم احلياة .

Full text

 

Metrik

  • visibility 291 kali dilihat
  • get_app 48 downloads