Recently Published
Most Viewed
Journal article

Metonimi Ing Basa Jawa Masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

                   Metonimi ing basa Jawa kalebu salah siji jinise sesambungane teges ing titi teges utawa semantik. Lumrahe metonimi ing basa Jawa nuduhake asosiasi kang wis dingerteni ing struktur basane. Kanthi nliti sesambungane teges metonimi ing basa Jawa pranyata metonimi nduweni wujud lan golongan kang mligi yen ditandhingake karo sesambungane teges liyane.                    Punjere panliten yaiku 1) kepriye wujude sesambungane teges metonimi ing basa Jawa padinan masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung? lan 2) apa wae golongane sesambungane teges metonimi ing basa Jawa padinan masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?. Dene ancase panliten yaiku 1) ngandharake kepriye wujude sesambungane teges metonimi ing basa Jawa padinan masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung lan 2) ngandharake apa wae golongane sesambungane teges metonimi ing basa Jawa padinan masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dhata ing panliten iki yaiku basa padinan masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dene sumber dhatane yaiku masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.                    Asile panliten sesambungane teges metonimi ing basa Jawa diperang dadi loro yaiku 1) sesambungane teges metonimi adhedhasar wujude lan 2) sesambungane teges metonimi adhedhasar golongan referen. Metonimi adhedhasar wujude diperang dadi loro yaiku 1) metonimi adhedhasar satuwan linguale lan 2) metonimi adhedhasar jinise. Metonimi adhedhasar satuwan linguale diperang dadi telu yaiku 1) metonimi kang awujud tembung lingga, 2) metonimi kang awujud tembung andhahan, lan 3) metonimi kang awujud gatra. Metonimi adhedhasar  jinise diperang dadi papat yaiku 1) metonimi kang nduweni sesambungan spasial, 2) metonimi kang nduweni sesambungan temporal, 3) metonimi kang nduweni sesambungan idhentifikatif lan 4) metonimi kang nduweni sesambungan logikal. Sesambungane teges metonimi adhedhasar golongan referen diperang dadi papat yaiku 1) golongane metonimi manungsa, 2) golongane metonimi kewan, 3) golongan metonimi tetuwuhan, lan 4) golongan metonimi barang. Tembung Wigati: metonimi, sesambungane teges, basa Jawa      
Journal article

Makna Sajrone Kadurakan Ing Kidul Dringu Anggitane Suparto Brata ( Tintingan Struktural )

Panliten iki nintingi novel Kadurakan Ing Kidul Dringu karyane Suparta Brata kanthi underan antarane, (1) Kepriye struktur naratif novel Kadurakan Ing Kidul Dringu? (2) Apa maknane novel Kadurakan Ing Kidul Dringu? Ancase panliten iki (1) Medharake struktur naratif novel Kadurakan Ing Kidul Dringu (2) Medharake maknane novel Kadurakan Ing Kidul Dringu. Panliten diajab bias nyengkuyung pangrembakan panliten-panliten tintingan struktural sabanjure. Metode panliten sing dicakake ing kene migunakake metode struktural. Sumber dhatane awujud novel Kadurakan Ing Kidul Dringu anggitane Suparto Brata. Novel Kadurakan Ing Kidul Dringu dicetak ing penerbit NARASI, Yogyakarta. Cara ngumpulake dhata yaiku maca novel, banjur inventarisasi dhata sing cundhuk karo underaning panliten. Asiling panliten iki medharake (1) struktur naratif jroning novel Kadurakan Ing Kidul Dringu ana tema, fakta crita, lan sarana crita. Tema mayor novel kasebut yaiku perjuwangan para pemudha nglawan kolonial ing Probolinggo, dene tema minor ngenani jejodhowan antarane pemudha Naraindras, Wimbadi, Kingkinarti lan Dulmanan. Fakta crita ana paraga lan pamaragan, plot, konflik, alur, lan kelir. Paraga kaperang dadi paraga protagonis lan antagonis, sarta paraga paraga tambahan. Kelir jroning novel Kadurakan Ing Kidul Dringu ana loro yaiku kelir panggonan ana kutha Probolinggo lan kutha Sala. Alur sing digunakake yaiku alur maju. Konflik jroning novel Kadurakan Ing Kidul Dringu wujude konflik internal lan konflik eksternal sing dipungkasi kanthi cara tinarbuka. Sarana crita digunakake kanggo nggambarake kahanan jroning crita, pamilihing basa ndadekake critane variatif lan dramatis.  (2) Makna novel Kadurakan Ing Kidul Dringu ing antarane,  ana sejarah Diplomasi-Prejanjen Indonesia, perjuwangan fisik kang sarwa rekasa, pakumpulan mujudake sarana nilai solidaritas sosial, jroning pasrawungan ana etika sosial, akidah ngenani kewan asu, bener iku gumantung dhiri pribadhi, lan anane tumindak nyebal saka kamanungsan.   Tembung kunci : Novel KIKD, tintingan struktural.        Abstrak   Panelitian ini mengkaji novel Kadurakan Ing Kidul Dringu dengan permasalahan diantaranya (1) Bagaimanakah struktur naratif novel Kadurakan Ing Kidul Dringu? (2) Apakah makna novel Kadurakan Ing Kidul Dringu  ? Penelitian ini menggunakan teori struktural. Tujuan penelitian ini diantaranya (1) Menjelaskan struktur naratif novel Kadurakan Ing Kidul Dringu (2) Menjelaskan makna novel Kadurakan Ing Kidul Dringu. Dari tujuan diatas dapat diambil manfaat untuk kesastraan jawa dengan harapan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian dengan kajian struktural selanjutnya. Metode penelitian yang diterapkan disini menggunakan metode struktural. Sumber dhata penelitian ini berupa novel Kadurakan Ing Kidul Dringu karya Suparto Brata. Novel Kadurakan Ing Kidul Dringu dicetak dalam penerbit NARASI, Yogyakarta. Novel Kadurakan Ing Kidul Dringu dipublikasikan tahun 2012. Novel ini mempunyai delapan bab dan 182 halaman. Cara mengumpulkan dhata yaitu dengan membaca dan mengamati novel, kemudian inventarisasi dhata yang dekat dengan rumusan permasalahan. Hasil penelitian iki menjelaskan (1) struktur naratif novel Kadurakan Ing Kidul Dringu meliputi tema, fakta crita, dan sarana crita. Tema dibagi menjadi tema mayor dan tema minor. Tema mayor yaitu mengenai perjuwangan para pemudha melawan kolonial, sedangkan tema minor mengenai perjodhoan antara pemudha Wimbadi dan Kingkinarti. Fakta crita terdiri atas tokoh dan penokohan, plot, konflik, alur, dan setting. Kelir dalam novel Kadurakan Ing Kidul Dringu ada dua yaitu setting tempat di kota Probolinggo dan Sala. Alur yang digunakan adalah alur maju. Konflik dalam novel wujudnya konflik internal dan konflik eksternal dengan ending terbuka. Sarana ceritanya menggunakan bahasa yang variatif sehingga memunculkan kesan variatif dan dramatis pada pembaca.  (2) Makna novel Kadurakan Ing Kidul Dringu diantaranya, ada sejarah Diplomasi-Prejanjen Indonesia, perjuwangan fisik yang sulit, perkumpulan yang menimbulkan solidaritas sosial, dalam pergaulan ada etika sosial, akidah mengenai hewan anjing, kebenaran itu bergantung diri sendiri, dan adanya perbuatan yang tidak manusiawi.   Kata kunci : Novel KIKD, kajian struktural.
Suggested For You
Journal article

Problem Kajiwane Paraga Utama Sajrone Novel Nalika Rembulan Panglong Anggitane Tiwiek Sa

PROBLEM KAJIWANE PARAGA UTAMA SAJRONE NOVEL NALIKA REMBULAN PANGLONG ANGGITANE TIWIEK SA TINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA Yohan Prandana Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa)Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Jojest_crept@yahoo.com   Prof. Dr. Darni, M.Hum Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Jawa)Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya   Abstrak Manungsa nduweni kapribadhen kang ora padha antarane siji lan sijine. Kanthi kapribadhen kang ora padha kasebut ana saperangan wong kang nggawe karya sastra ngenani psikologise manungsa. Salah sawijine karya sastra kasebut yaiku novel Nalika Rembulan Panglong. Novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek S.A nuduhake kakuwatan perangan problem kajiwan kang dialami dening paraga utama. Prastawa mbaka prastawa dumadi lan nuwuhake problem utawa konflik saengga mujudake babagan kang dhominan sajrone panliten kasebut. Andharan ing panliten iki ngandharake ngenani struktur kapribadhen, problem, lan mekanisme pertahanan ego. Panliten iki nggunakake tintingan psikologi sastra mligine nggunakake teori struktur kapribadhene Sigmund Freud.    Prekara kang dadi underane panliten, yaiku (1) kepriye struktur kapribadhen paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA?; (2) kepriye problem kang dialami dening paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA?; lan (3) kepriye mekanisme pertahanan ego paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA. Adhedhasar underane panliten ing ndhuwur, panliten iki nduweni ancas kanggo: (1) ngerteni struktur kapribadhen paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA; (2) ngerteni problem kang dialami dening paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA; lan (3) ngerteni mekanisme pertahanan ego paraga Warno Kemplu ing novel Nalika Rembulan Panglong anggitane Tiwiek SA. Panliten iki kaajab bisa aweh paedah marang pihak-pihak ing antarane: (1) tumrap Sastra Jawa Modern yaiku kaajab bisa nambah sumbangsih panliten minangka wujud saka kritik sastra ing kasusastran Jawa Modern, mligine nintingi problem kajiwane paraga sajrone karya sastra supaya panliti bisa mbombong atine pangripta supaya bisa luwih krenteg anggone ngripta karya sastra awujud novel lan karya sastra liyane; (2) tumrap pamaos, bisa menehi pangerten lan nambah wawasan marang pamaos ngenani piguna tintingan psikologi sastra kanggo ngonceki karya sastra. Panliten iki uga kaajab bisa menehi tuntunan marang pamaos kanggo mangerteni isi saka carita sajrone karya sastra; (3) tumrap piwulangan sastra, Paedahe panliten iki tumrap piwulangan sastra ing SMA/SMP utawa sederajad yaiku kaajab bisa dadi bahan kanggo piwulangan ngenani apresiasi karya sastra, mligine ngenani konflik batin utawa problem kajiwan kang ana sajrone novel. Paedahe panliten kang kapindho yaiku tumrap piwulangan sastra ing Perguruan Tinggi, kaajab bisa paring pambiyantu tumrap mahasiswa nalika nyinaoni sastra, mligine yaiku ngenani kajian psikologi sastra.
Read more articles