Bilgisayar Destekli Dil ÖğReniminden Mobil Destekli Dil ÖğRenimine: Teknolojinin İNgilizce ÖğRetimine Entegrasyonu

Abdu Al-Kadi
Journal article Language Teaching and Educational Research • June 2018

Download full text
(English, 13 pages)

Abstract

Bu çalışma İngilizce öğretiminin teknoloji ile bağdaştırılmasının farklı yönlerine ilişkin genel bir çerçeve çizmektedir. Çalışmada, CALL' dan (Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi) başlayarak MALL (Mobil Destekli Dil Öğrenimi) ve ilgili unsurlar ekseninde, çeşitli yaygın teknolojik enstrümanlar, uygulama ve yaklaşımlar özetlenmektedir. Çalışma genel anlamıyla dil sınıflarını öğretmen merkezli ve kitap güdümlü olmaktan öğrenci merkezli ve daha etkileşimli bir ortama dönüştüren modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin İngilizce öğretimini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne sermektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen, İngilizceyi ikinci ya da yabancı dil olarak öğrenmek için teknolojinin tek başına yeterli olmadığı bu çalışmada ifade edilmiştir. Teknolojinin yabancı dil pedagojisine entegrasyonu, görece sağlam bir kuramsal çerçeveden yoksundur, ve bu konuda kuram ve uygulamanın uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak gerekmektedir. Çalışmanın sonucunda, yenilikçi bir biçimde bilgi ve iletişim teknolojilerini uyarlamada ve eğitim durumlarına en uygun olan seçimleri yapmada asıl sorumluların pedagoglar olduğu ifade edilmiştir.

Metrics

  • 234 views
  • 116 downloads

Journal

Language Teaching and Educational Research

Language Teaching and Educational Research (LATER) is an international, biannual, peer-reviewed a... see more