Pangembangan Media Animasi Flash Sajrone Ngundhakake Kawasisan Nulis Kombinasi Pasangan Aksara Jawa Siswa Kelas VII SMPN 1 Pagerwojo Tulungagung Taun Ajaran 2012/2013

Endah Agustina
Journal article Jurnal Online Baradha • 2013

Download full text
(Bahasa Indonesia, 9 pages)

Abstract

Endah Agustina Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (endah_agustina1@yahoo.com) Abstrak Kanthi anane perkembangan IPTEKS kang tansaya ngrembaka lan cara pamulangan kang monoton,  njalari siswa bosen. Saengga biji kang diolehake dening siswa ana ing sangisore KKM. Bab kasebut  dumadi ing pamulangan nulis aksara Jawa ing SMPN 1 Pagerwojo. Mula saka iku, panliten iki minangka sawijining inovasi kanggo ndandani proses pamulangan kanthi pangembangan media animasi flash sajrone nulis pasangan aksara Jawa. Underane panliten iki yaiku (1) kepriye proses pangembangan media animasi flash; (2) kepriye efektivitas media animasi flash sajrone ngundhakake kawasisan nulis kombinasi pasangan aksara Jawa; (3) kepriye respon siswa tumrap media animasi flash. Selaras karo underan paliten kasebut, tujuwan saka panliten iki yaiku (1) ngandharake proses pangembangan media animasi flash; (2) ngandharake efektivitas media animasi flash kanggo ngundhakake kawasisan nulis kombinasi pasangan aksara Jawa; (3) ngandharake respon siswa tumrap media animasi flash. Panliten iki kalebu panliten PTK pengembangan, yaiku sawijining panliten kelas kang tujuwane kanggo ndandani mutu pamulangan utawa pasinaon kanthi cara ndandani prodhuk pamulangan kang wis  ana supaya bisa luwih efektif. Model pangembangan kang dipilih yaiku model pangembangan pamawase Sadiman. Asil saka panliten iki nuduhake kaefektivan media animasi flash kanggo ngundhakake kawasisan nulis siswa. Wiwit saka proses pangrembakan, kuwalitas kang diolehi saka validasi media, asil uji coba lapangan, lan respon siswa. Proses pangembangan diwiwiti saka idhentifikasi kabutuhan siswa nganti, pangemasan media sajrone CD, banjur dijangkepi karo kuwalitas media kang kalebu apik. Kuwalitas media kasebut dibuktekake saka asil validasi ahli media kang menehi biji rata-rata 86. Ahli materi menehi biji rata-rata 76 kanggo komponen kompetensi, lan 80 kanggo komponen pangandharan media. Efektivitas media  dimangerteni saka asil sinau, asil observasi aktivitas siswa lan guru kelas VIIA lan VIIB ing 2 siklus. Rata-rata asil sinau siswa siklus 1 kelas VII A yaiku  66,79, banjur ing siklus 2 kanthi biji rata-rata 80. Ing kelas VII B biji rata-rata siswa siklus 1 yaiku 68,12, siklus 2 yaiku 79. Saka aktivitas siswa kelas VII A ing siklus 1 ngolehake  rata-rata 55,5%, banjur siklus 2 ngolehake rata-rata 74%. Aktivitas siswa kelas VII B ing siklus 1 ngolehake rata-rata 60%, lan siklus 2 kanthi  rata-rata 72%. Aktivitas guru ing kelas VII A siklus 1 ngolehake rata-rata 63,3%, ing siklus 2 kanthi rata-rata 86%. Aktivitas guru ing kelas VII B siklus 1 ngolehake rata-rata 68,3%, lan ing siklus 2 kanthi rata-rata 90%. Saka iku nuduhake yen ing saben sikluse ana undhak-undhakan saka saben kriteria pambiji. Respon siswa ing kelas VII A lan VII B kalebu kriteria “njangkepi kompetensi” amarga ana ing rentang 2,50-3,00. Rata-rata asil pambiji respon siswa kelas VII A yaiku 2,54, dene kelas VII B yaiku 2,52   Kata Kunci: pangembangan, media, animasi flash, kawasisan, pasangan aksara Jawa

Metrics

  • 78 views
  • 20 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more