Aktualisasi Dhiri Paraga Utama Sajrone Novel Nglari Woting Ati Anggitane Fitri Gunawan

Wahyu Ning Widyadari
Journal article Jurnal Online Baradha • 2013

Download full text

Abstract

    WAHYU NING WIDYADARI PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA phiedyade@yahoo.co.id       ABSTRAK   Karya sastra minangka gegambaran kahanane masyarakat uga nggambarake kahanan lan perkara-perkara sajrone urip lan panguripane manungsa. Masalah-masalah sing diadhepi manungsa mau pranyata gegayutan karo kajiwane manungsa. Novel kanthi irah-irahan Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan iki kapilih dadi objek sajrone panliten iki, amarga novel iki nduweni bab sing onjo ing perangan psikologis, mligine ing paraga utamane. Saliyane iku novel Nglari Woting Ati iki uga nggambarake paraga utama sing nindakake proses aktualisasi  dhiri, sawijining proses kanggo bisa dadi pawongan sing laras karo pepinginan lan kabisan sing dadi darbeke. Kanggo nintingi babagan psikologise paraga utama kasebut digunakake pamarekan psikologi, mligine psikologi humanistik sing medhar anane proses aktualisasi dhiri ing paraga utama. Ing panliten iki ana undering panliten cacah loro yaiku, (1) wewatakane paraga utama lan (2) wujud aktualisasi dhirine paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan. Adhedhasar rumusan masalah cacah loro mau, ancasing panliten iki yaiku ngandharake wewatakane paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan, lan ngandharake wujud aktualisasi dhiri paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan. Dene paedahe panliten kanthi praktis, panliten iki bisa menehi rangsangan kanggo panliten sabanjure, uga kanggo titian mangerteni karya sastra saengga bisa menehi kawruh sing luwih jembar bab sastra, mligine bab psikologi humanistik. Panliten ngenani kapribadhene paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati iki mujudake panliten kualitatif kanthi ngasilake dhata deskriptif arupa tetembungan sing tinulis utawa pacelathon saka paraga-paraga lan solah bawane. Kanggo nintingi kajiwane paraga utama, mula digunakake tintingan sing laras, yaiku tintingan psikologi sastra kanthi pamarekan psikologi humanistik adhedhasar teori kapribadhen saka Abraham Maslow sing ngandharake gegambarane manungsa minangka makhluk sing bebas lan nduweni daya lan tansah tumuju ing medharake sakabehe potensi sing dadi darbeke. Sumber data sajrone panliten iki yaiku novel Nglari Woting Ati  kanthi data asil saka kagiyatan maca sumber data kanthi tliti, milah lan milih uga nyathet perangan-perangan saka panliten sing ditintingi, banjur nglompokake data sing trep karo undering panliten. Kanthi proses mangkono banjur nggawe dudutan saka asil analisis ngenani paraga utama laras karo undering panliten. Andharan asiling panliten medharake andharan-andharan sing banjur bisa dilarasake karo undering panliten. Kapisan, wujud wewatakane paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan. Wujud wewatakane paraga utama ing antarane yaiku wewatakan (1) welas asih, (2) setya tuhu, (3) kritis lan cerdas, (4) ulet. Kapindho, diandharake wewujudan ciri-ciri pawongan sing aktualisasi dhiri sing ditindakake dening paraga utama sajrone novel Nglari Woting Ati anggitane Fitri Gunawan, ing antarane yaiku, (1) rasa nrima marang awake dhewe, wong liya, lan kodrat, (2) munjerake masalah, (3) misahake antaraning dhiri lan kabutuhan privasi, (4) mandiri saka kabudayan lan lingkungan, (5) weneh apresiasi, (6) ngalami pengalaman puncak utawa pengalaman mistis, (7) nduweni minat sosial, (8) nduweni sesambungan antarpribadhi, (9) mbedakake antarane cara lan tujuwan, (10) nyiptakake guyonan sing filosofis, lan (11) panulakan marang enkulturasi. Suwelas wujud aktualisasi dhiri kasebut linandhesan saka 15 ciri-cirine pawongan sing nindakake proses aktualisasi dhiri sing diwedhar dening Maslow.

Metrics

  • 100 views
  • 56 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more