Wujud, Guna, Lan Kalungguhane Rimbag (E)

Ellva Khoiroh Agustina
Journal article Jurnal Online Baradha • 2013

Download full text
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstract

Panliten ngenani rimbag {-e} wis akeh ditindakake dening para pamarsudi basa, nanging olehe ngrembug isih sarwa cethek, lan kurang cetha. Rimbag {-e} neng kene diandharake para ahli yen nduweni wujud, guna, lan kalungguhan. Ing sajroning panliti iki bakal diudhari ngenani rimbag {-e} kang arupa panambang  {-e}. Rimbag {-e} kang wis diandharake ing para ahli yaiku mung winates ing titikan lan namung jinise. Kamangka rimbag {-e} nduweni wujud, guna lan kalungguhan. Mula saka kuwi, ing panliten iki bakal dirembug wujud, guna, lan kalungguhane rimbag {-e}. Punjer saka panliten iki yaiku babagan rimbag {-e}, dene kang dadi undere prekara yaiku, (1) Kepriye wujude tembung kang mawa rimbag {-e}?;(2) Kepriye gunane tembung kang mawa rimbag {-e};? Lan (3) Kepriye kalungguhane tembung kang mawa rimbag {-e}? adhedhasar prekara kasebut, mula kang dadi tujuwane ing panliten iki yaiku kanggo ngandharake rimbag {-e}, mligine yaiku: (1) ngandharake wujude tembung kang mawa rimbag {-e};(2) ngandharake gunane tembung kang mawa rimbag {-e}, ngandharake kahanane tembung kang mawa rimbag {-e}. Panliten ngenani wujud, guna, lan kalungguhane tembung kang mawa rimbag {-e} iki kagolong panliten kang asifat deskriptif. Teori kang digunakake yaiku triaspek sintaksik babagan wujud (kategori), guna (fungsi), lan kalungguhan (peran). Dhata kang dinggo ing panliten iki yaiku rimbag {-e}. sumber dhatane arupa ukara  kang nggunakake tembug rimbag {-e} kang dijupuk saka cecaturan saben dinane tiyang magetan mliginipun ing dusun Dukuh Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Tata cara nglumpukake dhata yaiku nganggo metodhe dokumentasi lan metodhe semak. Tata cara ngolah dhata yaiku dilakoni kanthi tahap transkripsi dhata, verifikasi dhata, klasifikasi dhata, lan penafsiran dhata. Dene tata cara nnulis asile panliten nggunakake cara kang formal lan non formal. Wujud rimbag {-e} kuwi saka tembung sesulih, yaiku tembung kanggo ngganti wong katelu lan uga bisa pikantuk saka tembung kriya supaya bisa dadi ukara kang nuwuhake rimbag {-e}. Guna saka rimbag {-e} yaiku yaiku kaya jejer, wasesa, lesan, geganep lan katrangan. Kalungguhane rimbag {-e} bisa diperang dadi loro yaiku kriya tanduk lan kriya wantah.     Tembung Wigati  : Wujud, guna, kalunngguhan, rimbag {-e}

Metrics

  • 121 views
  • 163 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more