Lelewa Lan Pamilihe Tembung Basa Warok Ponorogo

Achzarivien Achzarivien
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 6 pages)

Abstract

Warok wiwit mbiyen dadi gegambarane masyarakat Ponorogo, wiwit saka sifat, dedeg piadeg, tindak tanduk, lan gaya pacelathone ing bebrayan lan ing pementasan nduweni ciri khase dhewe. Kekhasane para warok anggene pacelathon iku dadi dasar panliten iki, yaiku kanggo ngonceki kepriye wujude pamilihe tembung sajroning basa warok Ponorogo nalika ing pementasan, lan kepriye wujude lelewane basa warok Ponorogo nalika ing pementasa. Kagiyatan panliten iki nggunakake ancangan metode deskriptif kualitatif. Asil panliten iki nuduhake yen pamilihe tembung sing onja lan katon digunakne sajroning basa warok Ponorogo nalika ing pementasan yaiku aspek titi maknane. Ing aspek titi maknane iku katon kepriye ciri khase basa warok yaiku nuwuhake efek-efek penguatan saka tembung kasebut.Efek-efek penguatan tembung kuwi bisa disawang ing babagan antonimi. Ing konsep iki tembung kang nduweni makna sejatine wis katon cetha nanging dening para warok banjur diwenehi tembung liya kang nduweni unsur pembandhing, saengga nuwuhake makna penguatan marang tembung mau, lan uga tuwuh rasa kang endah. Lelewane basa kang onja lan katon digunakne sajroning lelewane basa warok Ponorogo nalika ing pementasan yaiku ing majas. Majas sajroning lelewane basa warok bisa nuwuhake citraan tartamtu sajroning pemikiran panikmate. Asil saka dhata-dhata sing diolah ngatonake lelewane basal an pamilihe tembung sing dipilih lan digunakne para warok nalika ing pementasa gumantung karo tujuwan lan kahanane. Kata Kunci: basa warok Ponorogo, pamilihe tembung, lelewane basa.   Abstrak Sejak dahulu kala warok merupakan gambaran dari masyarakat Ponorogo, mulai dari sifat, wujud, tingkah laku, dan cara berbicaranya ketika dimasyarakat dan di pementasan memilik ciri khasnya sendiri. Kekhasannya para warok ketika berbicara menjadi dasar penelitian ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana wujud diksi bahasa warok Ponorogo ketika di pementasan, dan bagaimana wujud gaya bahasa warok Ponorogo ketika dipementasan. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan kalau pemilihan kata (diksi) yang sering muncul didalam bahasa warok Ponorogo ketika di pementasan yaitu aspek semantik.Diaspek semantiknya itu kelihatan ciri khasnya basa warok Ponorogo, yaitu menimbulkan efek-efek penguatan dari kata tersebut.Efek-efek penguatan kata itu bisa dilihat di konsep antonimi. Dikonsep ini kata yang memiliki makna sejatinya sudah kelihatan jelas, tetapi oleh para warok ditambahi kata lain yang memiliki unsure pembanding, sehingga menimbulkan penguatan makna kata tadi, dan memberikan keindahan. Gaya bahasa yang sering muncul didalam bahasa warok Ponorogo ketika di pementasan yaitu majas.Majas didalam bahasa warok bisa menimbulkan citraan tertentu didalam pemikiran penikmatnya. Hasil dari data-data yang dianalisis memperlihatkan diksi dan gaya bahasa yang dipilih dan digunakan para warok ketika dipementasan bergantung pada tujuan dan keadaannya. Kata Kunci:bahasa warok Ponorogo, diksi, gaya bahasa.

Metrics

  • 204 views
  • 61 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more