Pamilihe Tembung Lan Tembung Lelewane Basa Sajrone Kidung Sesingir Anggitane Pakubuwana IX

Lindawati Lindawati
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 11 pages)

Abstract

Kidung Sesingir anggitane Pakubuwana IX kalebu naskah ing periodisasi Sastra Jawa Anyar lan kalebu kasusastran kraton. Tetembungan kang ditata dening Pakubuwana IX kanthi permati, ngasilake ukara kang mentes, khas lan nuwuhake swara kang laras. Bab kasebut bisa nyengkuyung makna isi sajrone Kidung Sesingir kang arupa piwulang. Kaendhan ukara sajrone Kidung Sesingir ora bisa uwal saka pamilihane tembung lan lelewane basa kang digunakake dening panganggit. Panliten iki nggunakake metode deskriptif kualitatif. Sumber data panliten yaiku teks Kidung Sesingir lan data kang utama yaiku arupa tembung, frasa lan ukara sajrone teks Kidung Sesingir. Data ing panliten iki dikumpulake kanthi teknik waca, cathet lan kapustakan. Ing babagan analisis data, panliten iki nggunakake metode deskriptif analisis kanthi pendekatan stilistika. Asil panliten iki nuduhake yen Kidung Sesingir ngandhut maneka piwulang. Sajrone bab kabasan, panganggit nggunakake pamilihane tembung sarta lelewane basa kanggo nuwuhake kaendahan. Tembung penting: pamilihane tembung, leleane basa lan piwulang.   Abstrak Kidung Sesingir karangan Pakubuwana IX termasuk naskah dalam periodisasi Sastra Jawa Baru dan termasuk kasusastran kraton. Kata-kata yang disusun oleh Pakubuwana IX dengan cermat menghasilkan kalimat yang berbobot, khas dan menghasilkan bunyi yang selaras. Hal tersebut dapat mendukung makna isi yang berupa ajaran. Keindahan kalimat dalam Kidung Sesingir tidak bisa lepas dari diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu teks Kidung Sesingir dan data utamanya adalah kata, frasa dan kalimat dalam teks Kidung Sesingir. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik baca, tulis dan kepustakaan. Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan stilistika. Hasil penelitian menunjukan bahwa kidung sesingir mengandung beberapa ajaran. Dalam hal kebahasaan, pengarang menggunakan diksi serta gaya bahasa untuk memberikan nilai estetika. Kata kunci: diksi, gaya bahasa dan ajaran.

Metrics

  • 181 views
  • 140 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more