Karakteristik Carita Detektif Jaring Kalamangga Anggitane Suparto Brata Lan Carita Detektif House of Silk Anggitane Anthony Horowitz (Tintingan Sastra Bandhingan)

Sukma Satriani Rihadini P.
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 15 pages)

Abstract

Novel Jaring Kalamanggalan novel House of Silk kalebu tuladha karya sastra kanthi genre detektif. Novel sepisanan sajrone panliten iki yaiku novelJaring Kalamangga anggitane Suparto Brata. Novel iki asale saka tlatah Jawa.Suparto Brata nulis novel iki nggunakake basa jawa.Novel sing kaloro ing panliten iki asale saka tlatah manca, mligine tlatah Inggris. Irah-irahan novel mau yaiku House of Silk anggitane Anthony Horowitz. Novel iki asline nggunakake basa Inggris, ananging wis kajarwakake ing basa Indonesia dening penerbit Noura Books.Ancangan kang digunakake sajrone panliten iki metodhe dheskriptif kualitatif.Panliten sastra kanthi tintingan sastra bandhingan iki nggunakake teknik maca retroaktif. Dhata sajrone panliten iki arupa tembung, ukara, paragrap, dialog antar paraga, wacana lan solah bawane paraga sajrone novel detektif Jaring Kalamangga lan House of Silk. Asile panliten njlentrehake yen novel Jaring Kalamangga lan House of Silkpadha-padha njangkepi konvensi carita detektif. Paraga detektif Handaka sajrone carita detektif Jaring Kalamangga digambarake kanthi latar sosial budaya wong Jawa kang adiluhung. Paraga detektif Sherlock Holmes sajrone carita detektif House of Silk digambarake kanthi latar sosial budaya sing wis ora nuhoni sistem victorian morality. Konflik sajrone carita detektif Jaring Kalamangga lanHouse of Silk uga nduweni karakteristik dhewe-dhewe. Ing carita detektif Jaring Kalamangga dumadi konflik batin lan konflik sosial, dene ing novel House of Silk dumadi konflik batin, konflik sosial lan konflik fisik. Sing nyebabake dumadine konflik sajrone carita detektif Jaring Kalamangga yaiku bandha, katresnan lan dhendham. Dene motif kadurjana ing carita detektif House of Silk dijalari bab bandha, dhendham lan politik. Tembung wigati: karakteristik, detektif, konvensi, konflik Abstract Novel Jaring Kalamangga dan novel House of Silk termasuk salah satu contoh karya sastra bergenre detektif.Novel ini berasal dari daerah Jawa.Suparto Brata menulis novel ini menggunakan bahasa Jawa.Novel kedua dalam penelitian ini berasal dari Inggris.Judul novel tersebut yaitu House of Silk karya dari Anthony Horowitz. Novel ini sebernarnya menggunakan bahasa Inggris, tetapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Noura Books.Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dheskriptif kualitatif.Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik membaca retroaktif.Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, paragraf, dialog antar tokoh, wacana dan tingkah laku tokoh dalam novel detektifJaring Kalamanggadan  House of Silk..Hasil penelitian menjelaskan bahwa cerita detektif  Jaring Kalamangga dan House of Silk syarat konvensi cerita detektif. Tokoh detektif Handaka didalam cerita detektif Jaring Kalamangga digambarkan dengan latar sosial budaya masyarakat Jawa yang adiluhung. Sedangkan detektif Sherlock Holmes dalam novel House of Silk digambarkan dengan latar sosial budaya ,masyarakat Inggris yang sudah tidak memegang sistem victorian morality.Konflik dalam cerita detektif Jaring KalamanggalanHouse of Silk juga mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam cerita detektif Jaring Kalamangga terdapat konflik batin dan konflik sosial, sedangkan dalam novel House of Silk terdapat konflik batin, konflik sosial lan konflik fisik. Yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam cerita detektif Jaring Kalamangga adalah harta, dendam dan asmara, sedangkan yang menyebabkan konflik dalam cerita detektif House of Silk adalah harta, dendam dan politik. Kata Kunci: Karakteristik, detektif, konvensi, konflik.

Metrics

  • 165 views
  • 53 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more