Basa Bakul Iwak Ing Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Durrotul Malahah
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 5 pages)

Abstract

Basa mujudake sarana kanggo srawung antarane manungsa siji lan sijine. Saben panggonan mesthi nduweni basa kang beda karo basa kang digunakake ing panggonan liyane. Mula ing kene panulis nduweni pepenginan nliti basa kanthi objek basa kang digunakake dening bakul iwak ing Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik amarga ing tlatah kasebut masyarakate uga munjerake pakaryan ing segara kaya ta golek iwak. Mula papan panggonan kasebut dianggep trep karo panlitene panulis. Punjere panliten yaiku kepriye wujud tindak tutur lokusi, ilokusi, lan perlokusi sajrone basa kang digunakake dening bakul iwak ing Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Panliten iki kagolong panliten ngenani basa kanthi kajian pragmatik kang sipate deskriptif. Sumbere dhata sajrone panliten yaiku basa bakul iwak ing Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik kajupuk arupa tetembungan, frasa, lan ukara. Tata cara nglumpukake dhatane nganggo teknik nyemak, wawancara, lan nyatet bab kang wigati. Dhata kesebut banjur dianalisis adhedhasar undheraning panliten. Banjur dijlentrehake kanthi cara deskriptif. Tindak tutur kang digunakake dening bakul iwak sajrone panliten iki adhedhasar carane nawakake iwake. Tindak tutur lokusi diperang dadi loro, yaiku menehi pawarta lan menehi panemu. Menehi pawarta diperang dadi loro, yaiku menehi pawarta regane iwak lan kahanane iwak. Menehi panemu uga diperang dadi dadi telu, yaiku menehi panemu rasane iwak, carane ngolah iwak, lan gunane iwak. Tindak tutur perlokusi diperang dadi telu, yaiku nawakake kanthi weneh pawarta, pitakonan, lan ngelem. Nawakake kanthi weneh pawarta diperang dadi telu, yaiku pawarta ngenani kahanane iwak sing didol, kahanane bakul, lan regane iwak. Pawarta ngenani kahanane bakul uga diperang dadi loro, yaiku kahanane nalika kulakan lan kauntungane bakul. Nawakake kanthi pitakonan diperang dadi loro, yaiku pitakonan ngenani iwak sing digoleki lan sing lagi didol. Dene nawakake kanthi ngelem uga diperang dadi loro, yaiku ngelem dodolane lan ngelem mitra tuture. Kata Kunci: tindak tutur, bakul, nawakake.   Abstrak Bahasa merupakan sarana untuk bergaul antara manusia satu dengan lainnya. Setiap tempat pasti mempunyai bahasa yang beda dengan bahasa yang digunakan di tempat lain. Oleh karena itu penulis mempunyai keinginan meneliti bahasa dengan objek bahasa yang digunakan oleh pedagang kan di Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Bahasa pedagang ikan menjadi objek penelitian karena di sini masyarakatnya juga memusatkan pekerjaan di laut, seperti mencari ikan. Oleh karena itu tempat tersebut dianggap cocok dengan penelitian penulis. Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana wujud tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam bahasa yang digunakan oleh pedagang ikan di Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Penelitian ini tergolong penelitian tentang bahasa kajian pragmatik yng bersifat deskriptif. Sumber data di dalam penelitin yaitu bahasa pedagang ikan di Pasar Ujungpangkah Kabupaten Gresik diambil berupa kata, frasa, dan kalimat. Tata cara mengumpulkan data dengan teknik menyimak, wawancara, dan mencatat bab yang penting. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Kemudian diterangkan dengan cara deskriptif.    Tindak tutur yang digunakan oleh pedagang ikan di dalam penelitian ini berdasarkan cara menawarkan ikan. Tindak tutur lokusi dibagi menjadi dua, yaitu memberikan beritan dan memberikan pendapat. Memberikan berita dibagi menjadi dua, yaitu memberi berita harga ikan dan keadaan ikan. Memberi pendapat juga dibagi menjadi tiga, yaitu memberi pendapa rasa ikan, cara memasak ikan, dan kegunaan ikan. Tindak tutur perlokusi dibagi menjadi tiga, yaitu menawarkan dengan memberi berita, dengan pertanyaan, dan dengan pujian. Menawarkan dengan cara memberi berita dibagi menjadi tiga, yaitu berita tentang keadaan ikan yang dijual, keadaan penjual, dan harga ikan. Berita tentang keadaan penjual juga dibagi menjadi dua, yaitu keadaan saat belanja dan keuntungan penjual. Menawarkan dengan pertanyaan dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan tentang ikan yang dicarai dan yang dijual. Sedangkan menawarkan dengan pujian juga dibagi menjadi dua, yaitu memuji jualannya dan memuji mitra tutur.

Metrics

  • 241 views
  • 38 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more