Jagate Pakaryan Sajrone Cerbung "Ngoyak Lintang" Anggitane Al Aris Purnomo : Tintingan Sosiologi Sastra

Armyda Adinda Soraya
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstract

Crita sambung Ngoyak Lintang anggitane Al Aris Purnomo mujudake salah sawijine asiling pangeripta ngenani kedadeyan sajroning panguripane manungsa. Cerbung iki didadekake bahan panliten amarga cerbung ngandhut tema kang ana gegayutane karo panguripan masyarakat, ngenani kanyatan lan kahanan ing sakiwa tengene, mligine ing jagate pakaryan. Kahanan lan kanyatan ing jagate pakaryan iku dadi dasar panliten iki, yaiku kanggo ngonceki  (1) kepriye gegambarane karyawan ing cerbung Ngoyak Lintang; (2) kepriye wujude konflik ing jagate pakaryan sajrone cerbung Ngoyak Lintang; (3) kepriye sesambungane konflik ing jagate pakaryan sajrone cerbung Ngoyak Lintang karo realitas sosial sajrone bebrayan. Panliten iki mujudake panliten kualitatif deskriptif kanggo ngrembug uga ngandharake gegambarane pakaryan lan konflike sajrone crita sambung Ngoyak Lintang. Sajrone ngandharake lan njlentrehake data digunakake metode deskriptif analisis kanthi tintingan sosiologi sastra. Asile panliten iki yaiku gegambarane karyawan kang diperang dadi loro yaiku pemimpin lan andhahan. Konflik ing jagate pakaryan  sajrone cerbung iki kaperang dadi papat, yaiku (1)  anane saingan kerja, (2) pemimpin kang otoriter, (3) rebutan panguwasa, lan (4) nyogok (suap). Konflik-konflik ing jagate pakaryan sajrone cerbung Ngoyak Lintang anggitane Al Aris Purnomo dikarepake bisa menehi gambaran ngenani maneka kanyatan kang ana sajrone bebrayan. Kata wigati: gegambarane karyawan, konflik ing jagate pakaryan, realitas sosial   Abstrak Cerita sambung Ngoyak Lintang buah karya Al aris Purnomo merupakan salah satu pemikiran pengarang tentang peristiwa kehidupan manusia. Cerbung ini dijadikan bahan penelitian karena mengandung tema yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, tentang Kenyataan dan keadaan lingkungan sekitar, khususnya dalam dunia kerja. Keadaan dan Kenyataan di dunia kerja menjadi dasar penelitian ini yaitu untuk menganalisis (1) bagaimana gambaran pekerja dalam cebung Ngoyak Lintang; (2) bagaimana wujud permasalahn-permasalahan yang terjadi di dunia kerja dalam cerbung Ngoyak Lintang; serta (3) bagaimana hubungan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia kerja dalam cerbung Ngoyak Lintang dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif guna meneliti dan menjelaskan gambaran pekerjaan beserta permasalahan didalamnya. Dalam menganalisis data, digunakan metode deskriptif analisis dengan kajian sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini yaitu gambaran tentang pekerja yang diklompokkan menjadi dua, yaiku pemimpin dan bawahan. Selain itu, ada juga permasalahan dalam dunia kerja yang meliputi (1) saingan kerja, (2) pemimpin yang otoriter, (3) rebutan kekuasaan, dan (4) kasus suap. Permasalahan di dunia kerja dalam cerbung Ngoyak Lintang karya Al Aris Purnamo diharapkan memberi gambaran tentang berbagai Kenyataan dalam kehidupan. Kata Kunci: gambaran karyawan, wujud permasalahan di dunia kerja, realitas

Metrics

  • 109 views
  • 23 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more