Aspek Tematik Lan Stilistik Sajrone Pagelaran Janger Karisma Dewata Banyuwangi Kanthi Lakon Penthul Dadi Ratu

Erlik Citra Budiarti
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 11 pages)

Abstract

  Janger Karisma Dewata Banyuwangi mujudake paguyuban janger kang misuwur ing tlatah Banyuwangi. Janger Karisma Dewata Banyuwangi nduweni maneka warna lakon ing antarane Tumenggung Laras Miring, Jaya Kusuma, Sameprangin kembar, Penthul Dadi Ratu, lsp.  Penthul Dadi Ratu mujudake lakon janger Karisma Dewata Banyuwangi kang narik kawigaten amarga cerita kang dibabar sesambungan karo cerita Sabda Palon. Lakon Penthul Dadi Ratu (LPDR) bakal dikaji kanthi tintingan stilistika kang uga disengkuyun karo tintingan struktural. Saka maneka warna aspek-aspek stilistik sajrone LPDR iku, ing panliten iki kababar underan panliten yaiku (1) Kepriye wujud carita LPDR?, (2) Kepriye wujud lelewane basa  LPDR?, (3) Kepriye wujud retorika LPDR?. (4) Piwulang apa kang kinadhut sajrone LPDR?. Dene tujuwan panliten yaiku (1) njlentrehake karaterikstik Janger Karisma Dewata kanthi LPDR (2) njlentrehake wujud lelewane basa LPDR, (3) njlentrehake aspek retoris LPDR, (4) njlentrehake piwulang kang kinadhut sajrone LPDR. Panliti iki diajab bisa asung paedah, (1) tumrap masyarakat sarana mbangun kawruh lan nambahi ilmu saka LPDR, (2) tumrap karya seni, kanggo menehi sumbangan pangrembakane karya seni, (3) tumrap mahasiswa, kanggo acuan nindakake panliten sabanjure, (4) tumrap panliten, kanggo sarana nambah wawasan nyinaoni kepriye mangun kawasan kang dadi pikoleh ing pawiyatan. Panliten iki kantintingan kanthi stilistika. Gegayutan karo tintingan kasebut, kaandharake konsep lan teori yaiku (1) drama, (2) struktur, (3) lelewane basa, (4) aspek retoris. Panliten iki kalebu panliten dheskriptif kualitatif kang gegayutan karo tintingan stilistika. Sumber data ing panliten iku yaiku rekaman kaset LPDR. Data ing panlite iki yaiku tetembungan, ukara, lan wacana kang ana gegayutane karo prakara kang arep ditilti, Instrumen utawa alat pangumpule data kang utama yaiku panliti dhewe. Tata cara ngumpulake data sajrone panliten iki nggunakake metode pustaka  lan tata cara nganalisis datane nggunakake metode hermeneutik. Asiling panliten iki yaiku ing babagan struktur mung diwatesi reringkasane carita, tema, lan paraga. Tema saka LPDR yaiku tema kritik sosial. Kayata pacelathon-pecalathon kang dibabarake dening paraga-paraga LPDR kang ngandhut pasemon-pasemon tumrap masyarakat kepriye anggone dadi pandhega. Kejaba mbabarake struktur carita, panliten iku uga nganalisis aspek-aspek stilistik. Sajrone LPDR uga ditemokake aspek-aspek stilistik. Aspek-aspek stilistik kasebut diperang dadi loro yaiku lelewane basa lan aspek retoris. Yen aspek-aspek stilistik bisa kadhudhah, apa kang dadi piwulang sajrone LPDR bisa kababar tumrap pamirsane.   Kata Kunci            : aspek stilistik, lelewane basa, aspek retoris       Abstract Janger Karisma Dewata Banyuwangi merupakan salah satu groub janger yang terkenal di Banyuwangi. Janger Karima Dewata Banyuwangi mempunyai banyak lakon antara lain Tumenggung Laras Miring, Jaya Kusuma, Samparangin kembar, Penthul Dadi Ratu, lsp. Penthul Dadi Ratu merupakan lakon dari Janger Karisma Dewata Banyuwangi yang menarik untuk ditonton. Penthul Dadi Ratu menceritakan cerita tradisional yaiku cerita Sabda Palon. Lakon Penthul Dadi Ratu (LPDR) akan dikaji dengan kajian stilistika yang dibantu dengan kajian struktural.        Dari berbagai macam aspek-aspek stilistik didalam LPDR. Peneltian ini merumuskan rumusan masalah (1) Bagaimana wujud cerita LPDR, (2) Bagaimana wujud gaya bahasa LPDR?, (3) Bagaimana aspek retoris LPDR, (4) Amanat apa yang terkandung dalam LPDR. Disamping itu tujuwan peneliti yaitu (1) menjelaskan karateristik Janger Karisma Dewata yang menggunakan LPDR, (2) menjelaskan wujud gaya bahasa, (3) menjelaskan aspek retoris LPDR, (4) menjelaskan amanat apa yang terkandung dalam LPDR.        Penelitian mempunyai manfaat untuk (1) untuk masyarakat, membangun ilmu dan pengetahuan dari LPDR, (2) untuk karya seni, memberikan perkembangan terhadap adanya sebuah karya seni, (3) untuk mahasiswa, sebagai pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya (4) untuk paneliti untuk belajar memperoleh manfaat dari peneltian. Penelitian ini menggunakan kajian stilistika. Sehubungan dengan kajiaan kasebut dijelaskan teori dan konsep yaitu (1) drama, (2) struktur, (3) lelewane basa, (4) aspek retoris.        Penelitian ini termasuk penelitian deskriktif kualitatif yang berhubungan dengan kajian stilistika. Sumber data penelitian ini yaitu rekaman LPDR. Data penelitian ini yaitu kata, kalimat, dan wacana. Instrumen atau cara menggumpulkan data alat utamanya adalah penelti sendiri. Tata cara mengumpulkan data menggunakan metode pustaka dan cara menganalisis data menggunakan metode hermeneutik.        Hasil penelitian ini yaitu struktur yang hanya dibatasi ringkasan cerita, tema dan tokoh. Tema dari LPDR yaitu kritik sosial. Pacelathon-pacelathon yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh LPDR kang mengandung sindirian bagaimana menjadi pemimpin yang baik.        Didalam  LPDR juga ditemukan aspek-aspek stilistik. Aspek-aspek stilistik tadi dibagi menjadi dua yaitu gaya bahasa dan aspek retoris. Jika aspek-aspek stilsitik bisa dianalisis maka amanat yang terkandung dalam LPDR bisa dirasakan masyarakat.   Kata Kunci            : aspek stilistik, lelewane basa, aspek retoris

Metrics

  • 223 views
  • 19 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more