Kekonvergenan-cauchy dan Pemetaan Kompatibel pada Ruang Metrik Kabur Intuitionistic

Yulriza Prihastiani
Journal article MATHunesa • October 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 5 pages)

Abstract

Pada himpunan takkosongdapat ditentukan himpunan kaburoleh sebuah fungsiyang disebut fungsi keanggotaan di . Dengan konsep tersebut telah didefinisikan ruangmetrikkaburdanruangmetrikkaburintuitionistic . Barisandalamhimpunanmerupakansuatufungsi yang domainnyahimpunanbilanganaslidengandaerahhasiltermuat di dalamhimpunan. Dari konsepbarisanpadasuatuhimpunantersebutmakadidefinisikanbarisankonvergen, barisan Cauchy danlimit suatubarisanpadayang kemudiandiperluaslagipada. Duafungsinbsp;dan dikatakankompatibelpadajikauntuksetiapbarisanyang memenuhi berlaku. Padaskripsiiniakandibahaspemetaankompatibelpadanbsp;dan pemetaan kompatibel pada . nbsp; Kata Kunci: ruangmetrik, ruangmetrikkabur,ruangmetrikkabur intuitionistic, pemetaankompatibelpada ruang metrik, pemetaankompatibelpada ruang metrik kabur, pemetaankompatibelpada ruang metrik kabur intuitionistic

Metrics

  • 81 views
  • 23 downloads

Journal

MATHunesa

MATHunesa is a mathematical scientific journal published by the Mathematics Department of the Fac... see more