Mitos Lan Legendha Sajrone Cerbung Umbul Sungsang Anggitane Al Aris Purnomo(tintingan Antropologi Sastra)

Arinis Shofifah
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 7 pages)

Abstract

        Carita sambung Umbul Sungsang anggitane Al Aris Purnomo iki nyritakake urip bebrayan ing Dhusun Pringapus kang masyarakate tansah njaga lestarine lingkungan lan budayane. Sistem pranata sosial lan upaya-upaya kang ditindakake warga Dhusun Pringapus kanggo nglestarikake lingkungan lan budayane digambarake kanthi cetha ing cerbung iki. Perkara iki uga kang dadi ciri khas carita. Urip prasaja lan rasa tresnane masyarakat Dhusun Pringapus marang lingkungan lan budayane bisa dadi kaca benggala tumrap masyarakat jaman saiki. Cerbung Umbul Sungsang uga nggambarake mitos lan legendha kang ngrembaka ing masyarakat sajrone carita, mula adhedhasar mitos lan legendha kang ana, cerbung Umbul Sungsang iki bakal ditintingi kanthi tintingan Antropologi Sastra.        Tema kang kinandhut ing cerbung yaiku lestarine budaya lan lingkungan. Dena alur carita kang digunakake yaiku alur campuran kang uga nggambarake anane konflik carita. Ana sawijine konflik utama kang njalarane anane konflik-konflik liyane, yaiku tindak kadurjanan kang dilakoni dening sawijine paraga. Dene underan kang kapindho yaiku mitos sajrone cerbung Umbul Sungsang. Carita mitos kang dikandhut sajrone cerbung yaiku : mitos ngenani iwak gateng kang urip ing Umbul Sungsang, mitos patung sirah macan, mitos sendhang Umbul Sungsang, mitos dina pasaran, mitos swara manuk bintit, lan mitos ngelmu sima kalang. Carita legendha kang kinandhut yaiku : legendha dumadine Umbul Sungsang, legendha jeneng Dhusun Pringapus, legendha telung reca sirah macan, lan legendha patung sirah macan nganggo makutha. Carita iki nduweni sumber inspirasi saka carita Umbul Naga kang manggon ing dhaerahe pangripta, yaiku Dhusun Karanglor-Wonogiri. Carita Umbul naga yen dibandhingake karo carita Umbul Mandhing, sarta carita sendhang patak buta lan sendhang gaceng nuduhake sawijine perkara kang beda. Tetelune carita kuwi ngandhut tema lan nilai kang beda, nanging telung carita kuwi nduweni motif kang padha, yaiku motif sirikan utawa larangan. Ana saperangan sirikan kang diugemi ing telung carita mau.   Abstrak Cerita bersambung Umbul Sungsang karangan Al Aris Purnomo ini menceritakan kehidupan di Dusun Pringapus yang masyarakatnya sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan budayanya. Sistem pranata sosial dan upaya-upaya yang dilakukan warga Dusun Pringapus dalam melestarikan lingkungan dan budayanya digambarkan dengan jelas pada cerbung ini. Masalah ini juga lah yang menjadi ciri khas cerita. Hidup sederhana dan kecintaan masyarakat Dusun Pringapus terhadap lingkungan dan budayanya bisa menjadi suri teladan bagi masyarakat jaman sekarang. Oleh karena itu, Cerita Bersambung Umbul Sungsang akan dikaji dengan teori antropologi sastra. Tema yang terkandung yaitu pelestarian budaya dan lingkungan, dengan alur campuran serta salah satu konflik utama yaitu konflik kejahatan. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa carita mitos dan legenda yang terkandung dalam cerbung ini.  Cerita mitos yang dikandhut yaitu : mitos ikan gateng yang hidup di Umbul Sungsang, mitos patung kepala macan,  mitos telaga Umbul Sungsang, mitos hari pasaran, mitos suara burung bintit, dan mitos ilmu sima kalang. Keenam mitos yang disebutkan tersebut sangat dipegang dan dipercaya oleh masyarakat Dusun Pringapus sebagai masyarakat tradisional. Sedangkan legenda yang terkandung dalam cerbung ini yaitu : legenda terjadinya Umbul Sungsang, legenda nama Dusun Pringapus, legenda petilasan yang berwujud candi, legenda tiga patung kepala macan, dan legenda patung kepala macan memakai mahkota. Legenda-legenda tersebut sudah ada dari dulu dan masih dipercaya sampai sekarang. Cerita Umbul Sungsang terinspirasi dari cerita Umbul Naga. Cerita Umbul Naga mempunyai tema dan nilai yang beda dari cerita sendhang patak buta lan sendhang gaceng dan Umbul Mandhing, tetapi ketiganya mempunyai motif yang sama,  yaitu motif larangan.   Kata Kunci: mitos, legendha, antopologi sastra            

Metrics

  • 166 views
  • 35 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more