Nilai Moral Sajrone Crita Rakyat Bojonegoro Prabu Angling Darma Kang Wicaksana Anggitane Suharmono K(tintingan Resepsi Sastra)

Oktarina Dwi Pratiwi
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstract

Crita rakyat Bojonegoro Prabu Angling Darma kang Wicaksana iki mujudake crita rakyat abasa Jawa reriptane Suharmono K. Crita rakyat Bojonegoro Prabu Angling Darma kang Wicaksana iki sabanjure dicekak dadicrita rakyat Bojonegoro PADW. Crita rakyat minangka tradhisi lesan kang tuwuh ing masyrakat lan sumebar kanthi cara lesan, ing kasunyatane crita rakyat saiki wis akeh kang awujud tulis. Sajrone crita rakyat kebak nilai-nilai moral kang bisa didadekake patuladhan kanggo ndhidhik para bocah lan kanggo mbedakake ngenani bab kang bener lan ora bener.Panliten iki ndudah pamawase pamaca tumrap crita rakyat PADW kanthi nggunakake tintingan resepsi sastra.                 Panliten iki bakal ngonceki pamawase pamaca tumrap crita rakyat Bojonegoro PADW, kanthi tujuwan bisa meruhi pamawas saka akeh pamaca.Pamaca kang dionceki ing kene ana telung perangan pamaca. Sepisan pamaca biyasa (masyarakat) kang cacahe ana lima pamaca. Kapindho pamaca ideal (mahasiswa) kang cacahe ana lima pamaca. Kaping telune pamaca eksplisit (siswa) kang cacahe ana lima pamaca. Underane panliten sajrone panliten iki yaiku 1) kepriye nilai moral sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW anggitane Suharmono K; (2) kepriye resepsine pamaca sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW anggitane Suharmono K. Selaras karo undere panliten dingerteni tujuwan saka panliten iki yaiku (1) njlentrehake nilai moral sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW anggitane Suharmono K; (2) ngandharake pamawase pamaca ngenani crita rakyat Bojonegoro PADW anggitane Suharmono K.                 Asile panliten iki bisa diperang dadi loro adhedhasar undere panliten. Sepisan, wujude nilai moral sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW ana pitu yaiku (1) adil lan wicaksana; (2) jujur; (3) ngugemi janji; (4) ora grusa-grusu; (5) aja ndadekake prakara cilik dadi gedhe; (6) patrape pemimpin kang becik; (7) setya marang garwa. Pamawase pamaca tumrap crita rakyat Bojonegoro PADW ana pitu, yaiku (1) crita rakyat Bojonegoro PADW crita kang narik kawigaten amarga nyritakake sawijining Raja kang nduweni sipat becik yaiku wicaksana lan nyritakake ngenani asal-usul sawijining papan; (2) kebak nilai moral kang bisa dadi patuladhan kanggo nglakoni urip padinan, masia critane kasebut kalebu crita sing cekak banget; (3) tema lan nilai moral kang paling onjo sajrone crita yaiku kawicaksanan; (4) basa kang digunakake gampang dingerteni dening para pamaca nanging yen digunakake kanggo piwulangan ing sekolah kurang trep amarga ana saperangan ukara kang nggunakake basa campuran antarane basa ngoko, basa krama, lan basa Indonesia; (5) pamaca biyasa anggone menehi pambiji tumrap crita rakyat Bojonegoro PADW luwih nengenake ing bab nilai morale yaiku adil lan wicaksana; (6) pamaca ideal bisa ndeleng saka maneka pamawas. Bisa ndudut gambaran sing ana sajrone crita rakyat kasebut ora mung winates ing nilai moral mligine kawicaksanane Prabu Angling Darma. Saliyane kuwi  pamaca ideal njlentrehake unsur-unsur kang ana sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW kanthi gamblang. Ora mung nilai moral, nanging tema, paraga, alur, lan latar kanthi runtut; (7) pamaca eksplisit nduweni pamawas sing meh padha karo pamaca ideal nanging rada kangelan kanggo njlentrehake kanthi luwih jero. Pamaca eksplisit uga menehi gambaran nilai moral kang ana sajrone crita rakyat Bojonegoro PADW, nanging ora kanthi jero kaya dene pamaca ideal. Pamaca eksplisit menehi pambiji mung winates ing kawruh sing diduweni.   Abstrak                 Cerita rakyat Bojonegoro Prabu Angling Darma kang Wicaksana ini merupakan cerita rakyat berbahasa Jawa karya Suharmono K. Cerita rakyat Bojonegoro Prabu Angling Darma kang Wicaksana ini kemudian disingkat menjadi cerita rakyat Bojonegoro PADW. Cerita rakyat sebagai tradisi lisan yang hidup dimasyarakat dan tersebar secara lisan, pada Kenyataannya cerita rakyat sekarang sudah banyak yang berbentuk tulisan.Di dalam cerita rakyat penuh dengan nilai-nilai moral yang bisa dijadikan contoh untuk mendidik anak-anak dan untuk membedakan mengenai hal yang benar dan tidak benar. Penelitian ini akan mengkaji tanggapan pembaca terhadap cerita rakyat PADW dengan menggunakan kajian resepsi sastra.                 Penelitian ini akan menganalisis tanggapan pembaca terhadap cerita rakyat Bojonegoro PADW, dengan tujuan bisa mengetahui pendapat dari banyak pembaca. Pembaca yang akan dianalisis disini ada tiga bagian pembaca. Pertama pembaca biasa (masyarakat) yang jumlahnya ada lima pembaca. Kedua pembaca ideal (mahasiswa) yang jumlahnya ada lima pembaca. Ketiga pembaca eksplisit (siswa) yang jumlanya ada lima pembaca.                 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana nilai moral dalam cerita rakyat Bojonegoro karya Suharmono K; (2) bagaimana resepsi pembaca dalam cerita rakyat Bojonegoro PADW karya Suharmono K. Sesuai dengan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah (1) menjelaskan wujud nilai moral dalam cerita rakyat Bojonegoro PADW karya Suharmono K; (2) mendeskripsikan tanggapan pembaca terhadap cerita rakyat Bojonegoro PADW karya Suharmono K.                 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cerita rakyat Bojonegoro PADW karya Suharmono K dan tanggapan pembaca melalui angket terhadap cerita rakyat Bojonegoro tersebut.Datanya adalah frasa, kata dan kalimat dari cerita rakyat Bojonegoro PADW karya Suharmono K. Dalam mengumpulkan data tersebut digunakan teknik angket.Dalam melakukan analisis data digunakan metode deskriptif analisis dengan kajian resepsi sastra. Hasil dari penelitian ini adalah nilai moral dalam cerita rakyat Bojonegoro PADW ada tujuh, yaitu (1) adil dan bijaksana; (2) jujur; (3) menepati janji; (4) jangan tergesa-gesa; (5) jangan menjadikan masalah kecil menjadi besar; (6) contoh pemimpin yang baik; (7) setia terhadap pasangan. Taggapan pembaca terhadap cerita rakyat Bojonegoro PADW ada tujuh, yaitu (1) cerita rakyat Bojonegoro PADW merupakan cerita yang menarik karena menceritakan seorang Raja yang mempunyai sifat baik yaitu bijaksan dan menceritakan mengenai asal-usul suatu tempat; (2) penuh dengan nilai moral yang dapat dijadikan contoh dikehidupan sehari-hari (3) tema dan nilai moral yang paling utama dalam cerita yaitu kebijaksanaan; (4) bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh pembaca  tetapi bila digunakak untuk pembelajaran di sekolah kurang sesuai karena ada sebagian kalimat yang menggunakan bahasa campuran antara bahasa ngoko, bahasa krama, dan bahasa Indonesia; (5) pembaca biasa dalam menilai crita rakyat Bojonegoro PADW lebih menonjolkan nilai moralnya yaitu adil dan bijaksana; (6) pembaca ideal bisa melihat dari berbagai pandangan. Dapat ditarik kesimpulan gambaran yang ada dalam cerita rakyat tersebut tidak hanya sebatas pada nilai moral khususnya kebijaksanaan Prabu Angling Darma.Selain itu pembaca ideal menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerita rakyata Bojonegoro PADW dengan jelas. Tidak hanya nilai moral, tetapi tema, tokoh, alur, dan latar dengan urut; (7) pembaca eksplisit mempunyai pandangan yang hampir sama seperti pembaca ideal tetapi agak kesulitan untuk menjelaskan dengan lebih dalam. Pembaca eksplisit juga memberi gambaran nilai moral yang ada dalam cerita rakyat Bojonegoro PADW, tetapi tidak terlalu dalam seperti pembaca ideal.Pembaca eksplisit memberi penilaian hanaya sebatas pengetahuan yang dimiliki.

Metrics

  • 889 views
  • 52 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more