Pangaribawane Medhia Pasinaon Abasis Internet (Blog) Tumrap Kawasisan Nembang Macapat Siswa Kelas VIII SMPN 4 Pacitan

Putri Al Nasrum
Journal article Jurnal Online Baradha • 2014

Download full text
(Bahasa Indonesia, 10 pages)

Abstract

Adhedhasar kurikulum 2013 kang nduweni konsep siswa sinau mandhiri, guru dituntut bisa ngrembakakake medhia pasinaon kang luwih inovatif kang bisa ngrangsang pepinginane siswa kanggo sinau. Medhia pasinaon kang saiki banget dibutuhake kanggo nyengkuyung andharan kasebut yaiku medhia pasinaon kang abasis internet. Medhia pasinaon abasis internet iki minangka medhia pasinaon kang bisa nglantarake para siswa kanggo sinau mandhiri. Andharan kasebut disebabake medhia pasinaon kasebut bisa diakses ing njaba sekolahan kanthi nyambungake PC karo internet. Bab kasebut bisa nuntun siswa kanggo mandhiri lan bisa ngundhakake kawruhe siswa ngenani ndonya luwar. Panliten iki kalebu panliten eksperimen, kang ngudhari underane panliten, yaiku (1) Kepriye pasinaon nembang macapat siswa tanpa nggunakake medhia pasinaon abasis internet (blog)?; (2) Kepriye pasinaon nembang macapat siswa kanthi nggunakake medhia pasinaon abasis internet (blog)?; (3) Kepriye pangaribawane kawasisane nembang macapat siswa kanthi medhia pasinaon abasis internet (blog) lan tanpa medhia pasinaon abasis internet (blog)?; lan (4) Kepriye tanggapane siswa tumrap medhia pasinaon abasis internet (blog) kanggo ngundhakake kawasisan nembang macapat?. Tujuwan panliten kanggo ngandharake (1) Pasinaon nembang macapat siswa tanpa nggunakake medhia pasinaon abasis internet (blog); (2) Pasinaon nembang macapat siswa kanthi nggunakake medhia pasinaon abasis internet (blog); (3) Pangaribawane kawasisane nembang macapat siswa kanthi medhia pasinaon abasis internet (blog) lan tanpa medhia pasinaon abasis internet (blog); lan (4) Tanggapane siswa tumrap medhia pasinaon abasis internet (blog) kanggo ngundhakake kawasisan nembang macapat. Hipotesis panliten yaiku H0 = Medhia pasinaon abasis internet (blog) ora nduweni pambedakang signifikan tumrap kawasisan nembang macapat siswa kelas VIII SMP N 4 Pacitan, lan H1 = Medhia pasinaon abasis internet (blog) nduweni pambedakang signifikan tumrap kawasisan nembang macapat siswa kelas VIII SMP N 4 Pacitan. Tembung Wigati: tembang macapat, blog Abstrak Berdasarkan kurikulum 2013 yang mempunyai konsep siswa belajar mandiri, guru dituntut untuk bisa mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif yang bisa merangsang keinginan siswa untuk belajar. Media pembelajaran yang sekarang ini sangat dibutuhkan untuk mendukung paparan tersebut adalah media pembelajaran yang berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet ini sebagai media pembelajaran yang bisa memperantarai siswa untuk belajar mandiri. Paparan tersebut disebabkan media pembelajaran tersebut bisa diakses di luar sekolah dengan menyambungkan PC dengan internet. Hal tersebut bisa menuntun siswa untuk mandiri lan bisa meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia luar. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen, yang mengupas rumusan masalah penelitian, yaitu (1) Bagaimana ketrampilan nembang macapat siswa tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis internet (blog)?; (2)Bagaimana ketrampilan nembang macapat siswa dengan menggunakae medhia pembelajaran berbasis internet (blog)?;(3) Bagaimana pengaruh ketrampilan nembang macapat siswa dengan media pembelajaran berbasis internet (blog) dan tanpa media pembelajaran berbasis internet (blog)?; dan (4) Bagaimana tanggapan siswa terhadap media pembelajaran berbasis internet (blog) untuk meningkatkan ketrampilan nembang macapat?. Tujuan penelitian untuk memaparkan (1) Ketrampilan nembang macapat siswa tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis internet (blog); (2) Ketrampilan nembang macapat siswa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis internet (blog);(3) Pengaruh ketrampilan nembang macapat siswa dengan media pembalajaran berbasis internet (blog) dan tanpa media pembelajaran berbasis internet (blog); dan (4) Tanggapan siswa terhadap media pembelajaran berbasis internet (blog) untuk meningkatkan ketrampilan nembang macapat. Hipotesis penelitian yaitu H0 = media pembelajaran berbasis internet (blog) tidak mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap ketrampilan nembang macapat siswa kelas VIII SMP N 4 Pacitan, dan H1 = media pembelajaran berbasis internet (blog) mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap ketrampilan nembang macapat siswa kelas VIII SMP N 4 Pacitan. Kata Kunci: tembang macapat, blog

Metrics

  • 94 views
  • 48 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more