Pangaribawane Media Movie Maker Tumrap Kawasisan Nulis Karangan Eksposisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ngimbang Tahun Ajaran 2013/2014

Citra Purbaranni Juwita
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text
(Bahasa Indonesia, 8 pages)

Abstract

Piwulangan ing kurikulum 2013 nuntut siswa aktif lan dadi punjere pamulangan. Saka Kompetensi Dasar sajrone kurikulum  2013 “Menceritakan pengalaman pribadi, profil, tokoh, kegiatan, atau peristiwa dengan menggunakan tata krama”, panulis munjerake panaliten ing nulis karangan eksposisi kang dirasa angel dening siswa. Panliten iki nggunakake medhia movie maker kanggo nggampangake sinau nulis karangan eksposisi. Underane panaliten yaiku asile pasinaon nulis karangan eksposisi kelas kontrol lan kelas eksperimen, respon siswa kelas eksperimen, lan pengaruh medhia  movie maker tumrap kawasisan nulis karangan eksposisi. Tujuwan yaiku ngandharake asile pasinanon nulis karangan eksposisi ing kelas kontrol lan eksperimen. Ngandharake respons siswa kelas eksperimen sarta ngandharake pengaruh medhia movie maker tumrap kawasisan nulis karangan eksposisi.Konsep kang digunakake yaiku konsep katrampilan nulis karangan eksposisi, medhia pamulangan movie maker. Metode kang digunakake yaiku eksperimen kanthi disain quasi eksperimental lan model post-test only design. Kelas kang digunakake yaiku kelas uji instrumen (VII A), kontrol (VII G), lan eksperimen (VII B). Teknik kang digunakake yaiku tes lan angket sarta instrumen panaliten yaiku RPP, soal tes, lan lembar angket. Analisis dhata nggunakake t-tes signifikansi. Adhedhasar dhata ing pratelane panaliten, didudut yen efektivitas pamulangan kelas kontrol luwih endhek tinimbang kelas eksperimen kang nggunakake medhia movie maker. Saengga medhia movie maker nduweni pengaruh tumrap kawasisan nulis karangan eksposisi. Bab iku kabukti saka asile t-signifikansi ing panliten 1 lan panliten 2. Saka asil t-tes signifikansi ing panliten 1 ngasilake titung= 2,49 > ttabel (0,05db 66) = 2,000. Semono uga ing panliten 2 titung = 2,21 > ttabel (0,05db 66) = 2,000. Respons siswa nuduhake medhia movie maker nggampangake siswa sinau nulis karangan eksposisi. Bisa nuwuhake minat lan motivasi saengga movie maker bisa ditrapake ing piwulangan. Tembung Wigati: movie maker, kawasisan, karangan eksposisi   Abstrak Pembelajaran dikurikulum 2013 menuntut siswa aktif dan menjadi pusat pembelajaran. Dari Kompetensi Dasar dalam kurikulum 2013 “Menceritakan pengalaman pribadi, profil, tokoh, kegiatan, atau peristiwa dengan menggunakan tata krama”, penulis akan meneliti karangan eksposisi karena memiliki kaidah-kaidah tertentu yang dirasa sulit oleh siswa. Penelitian ini menggunakan media movie maker untuk memudahkan siswa belajar menulis karangan eksposisi. Penelitian dipusatkan pada hasil pembelajaran menulis karangan eksposisi kelas kontrol dan kelas eksperimen, respons siswa, dan pengaruh media  movie maker terhadap kemampuan menulis karangan eksposisi. Tujuan untuk memaparkan hasil pembelajaran menulis karangan eksposisi kelas kontrol lan eksperimen. Memaparkan respons siswa kelas eksperimen serta pengaruh media movie maker terhadap kemampuan menulis karangan eksposisi. Konsep yang digunakan yaitu konsep keterampilan menulis karangan eksposisi, media pembelajaran, dan movie maker. Metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan disain quasi eksperimental dan model Only post-test design. Kelas yang digunakan yaitu kelas uji instrumen (VII A), kontrol (VII G), dan eksperimen (VII B). Teknik yang digunakan yaitu tes dan angket serta instrumen yang digunakan adalah RPP, soal tes, dan lembar angket. Analisis data penelitian menggunakan t-tes signifikansi. Berdasarkan data dalam pembahasan, disimpulkan efektivitas pembelajaran kelas kontrol lebih rendah daripada kelas eksperimen yang dikenai media movie maker. Berdasarkan hasil data penelitian, dapat disimpulkan jika efektivitas pembelajaran di kelas kontrol lebih rendah daripada di kelas eksperimen yang menggunakan media movie maker. Sehingga media movie maker memiliki pengaruh terhadap kemampuan menulis karangan eksposisi. Hal tersebut terbukti dari hasil t-signifikansi di penelitian 1 dan penelitian 2. Dari hasil t-tes signifikansi di penelitian 1 menghasilkan titung= 2,49 > ttabel (0,05db 66) = 2,000. Begitu juga pada penelitian 2 titung = 2,21 > ttabel (0,05db 66) = 2,000. Berdasarkan respons siswa, media movie maker memudahkan siswa belajar menulis karangan eksposisi. Menumbuhkan minat dan motivasi sehingga movie maker bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kata Kunci : Movie maker, kemampuan, karangan eksposisi

Metrics

  • 85 views
  • 25 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more