Novel Ibu Anggitane Poerwadhie Atmodihardjo ( Tintingan Semiotik )

Ria Mahmudah
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text
(Bahasa Indonesia, 9 pages)

Abstract

Panliten iki nggunakake objek novel Ibu karyane Poerwadhie Atmodihardjo. Novel iki ditliti jalaran isine nuduhake bab priyayi. Panliten ngenani novel Ibu kanthi tintingan semiotik andharane Peirce iki dipunjerake tumrap telung prakara kang dadi underane panliten. Telung prakara kasebut yaiku kepriye wujude struktur naratif novel Ibu, kepriye wujude perlambang sajrone novel Ibu, lan kepriye paedahe novel Ibu. Ancase panliten iki yaiku nggambarake wujude struktur naratif novel Ibu, ngandharake wujude perlambang, sarta ngandharake paedahe novel Ibu. Panliten iki nggunakake pendhekatan intrinsik, metode analisis teks, teori struktural, lan tintingan semiotik. Tema jroning novel kasebut yaiku ibu tansah paring pangapura tumrap kaluputane anake. Paraga baku jroning novel Ibu iku Prawita lan crita kasebut dumadi ing Paron, Ngawi. Novel kasebut ngandhut perlambang-perlambang kapriyayen ning babagan ekonomi, pasrawungan, modhel panguripan, kapribadhen, lan liya-liyane. Paedah sing kinandhut jroning novel kasebut yaiku menehi hiburan, menehi gegambaran mobilisasi sosial, menehi gambaran degradasi status, lan menehi pituduh pasrawungan. Kata kunci: struktur naratif, perlambang, priyayi   Abstrak                 Penelitian ini menggunakan objek novel Ibu karya Poerwadhie Atmodihardjo. Novel ini diteliti karena isinya menunjukkan bab tentang priyayi. Penelitian mengenai novel Ibu dengan kajian semiotik penjelasan dari Peirce ini dipusatkan pada tiga masalah yang menjadi rumusan masalah. Tiga masalah tersebut yaitu bagaimanakah wujud srtuktur naratif novel Ibu, bagaimanakah wujud perlambang dalam novel Ibu, dan bagaimanakah manfaat novel Ibu. Tujuan penelitian ini yaitu memberi gambaran wujud struktur naratif novel Ibu, menjelaskan wujud perlambang, serta menejelaskan manfaat novel Ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan intrinsik, metode analisis teks, teori struktural, dan kajian semiotik. Tema dalam novel tersebut yaitu ibu selalu memberikan maaf terhadap kesalahan anak. Tokoh utama dalam novel Ibu itu Prawita dan terjadi di Paron, Ngawi. Novel tersebut mengandung perlambang-perlambang kepriyayian dalam bidang ekonomi, pergaulan, model kehidupan, kepribadian, dan lain-lainnya. Manfaat yang terkandung dalam novel tersebut yaitu memberikan hiburan, memberikan gamaran mobilisasi sosial, memberikan gambaran degradasi status, dan memberikan petunjuk bermasyarakat. Kata kunci: struktur naratif, perlambang, priyayi

Metrics

  • 146 views
  • 42 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more