Novel Penganten Anggitane Suryadi W.s (Tintingan Strukturalisme Genetik)

Ema Dwi Agustin
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text
(Bahasa Indonesia, 9 pages)

Abstract

Panliten iki kanthi objek novel Penganten anggitane Suryadi W.S. Novel iki nyritakake kulawarga priyayi kang ora duwe anak. Underaning panliten ngenani novel Penganten iki, yaiku (1) kepriye wujude novel Penganten, (2) sapa wae paraga-paraga problematik jroning novel Penganten, lan (3) kepriye pamawase Suryadi ngenani problem-problem kang dialami dening paraga-paraga problematik jroning novel Penganten. Teori kang digunakake sajroning panliten iki yaiku teori strukturalisme genetik kanthi ancangan intrinsik. Panliten iki mujudake panliten kritik sastra kang kalebu panliten kualitatif. Asiling panliten iki nuduhake, novel Penganten mujudake novel realisme tragis. Temane novel arupa panelangsane priyayi kang ora duwe anak karakit kanthi nggunakake alur campuran. Kelir papan, kelir wektu, lan kelir sosial sajroning novel iki nggambarake kahanan ing kanyatan. Paraga-paraga problematik sajrone novel Penganten, yaiku Sawit, Tumpa lan Sugiri. Paraga-paraga mau nduweni patrap dhewe-dhewe kang nemtokake nasibe ing sabanjure. Sawit rumangsa keduwung amarga wis nggugurake kandhutane satemah dheweke ora bisa duwe anak. Dene Tumpa, anggone tumemen netepi kuwajibane nalika njabat bupati saengga kasil mbangun daerah, antuk pisungsung awujud padhepokan. Sawit lan Tumpa ngalami nasib kang nreyuhake. Ing pungkasne crita Tumpa mati lan dikubur ing jejere Sawit. Senajan mangkono, ana paraga liya kang nemokake kabagyan, yaiku Sugiri lan Manik. Sugiri kang tansah manut lan miturut dhawuhe Tumpa, pungkasane bisa urip mulya sesandhingan karo Manik lan antuk warisan saka Tumpa. Ngenani problem-problem kang dialami dening paraga-paraga problematik, pengarang nuduhake patrap fatalistik. Tegese, sakabehe prakara jroning urip lan panguripan ik dibalekake marang ngarsane Gusti kang Akarya Jagad. Patrap eling mujudake kesadharan rohani kang paling wicaksana. Manungsa mujudake makhluk ringkih kang kebak dosa, perlu tobat lan pasrah marang Gusti Allah kanggo nggayuh tekane pati kanthi patitis.   Tembung-tembung wigati: novel, struktur naratif, paraga problematik, pamawasing jagad   Abstrak Penelitian ini dengan objek novel Penganten karyanya Suryadi W.S. novel ini menceritakan keluarga priyayi yang tidak punya anak. Rumusan masalah penelitian mengenai novel Penganten iki, yaitu (1) bagaimana bentuk novel Penganten, (2) siapa saja tokoh-tokoh problematik dalam novel Penganten, dan (3) bagaimana pandangan Suryadi W.S. mengenai problem-problem yang dialami oleh tokoh-tokoh problematik dalam novel Penganten. penelitian ini diharap bisa memberi manfaat bagi perkembangannya sastra Jawa modern, utamanya dalam kritik sastra. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturalisme genetik dengan ancangan intrinsik. Penelitian ini merupakan penelitaian kritik sastra yag termasuk dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menujukkan, novel Penganten merupakan novel realisme tragis. Tema dari novel berupa kesedihannya priyayi yang tidak punya anak yang dirancang dengan menggunakan alur campuran. Setting tempat, setting waktu, dan setting sosial dalam novel ini juga merupakan  setting yang menggambarkan keadaan yang ada di Kenyataan. Tokoh-tokoh problematik dalam novel Penganten, adalah Sawit, Tumpa dan Sugiri. Tokoh-tokoh tadi mempunyai sikap sendiri-sendiri yang menentukan nasibnya selanjutnya. Sawit merasa berdosa karena sudah melakukan aborsi sehingga dia tidak bisa mengandung lagi. Sedangkan Tumpa, dengan kesungguhannya melaksanakan kuwajibannya ketika menjadi bupati sehingga berhasil membangun daerah, dia mendapat hadiah berupa padepokan. Sawit dan Tumpa mengalami nasib yang mengharukan, di akhir cerita Tumpa juga meninggal dan dikubur disamping Sawit. Meskipun begitu, ada tokoh lain yang menemukan kebahagiaan, yaitu Sugiri dan Manik. Sugiri yang selalu menurut perintahnya Tumpa, akhirnya bisa hidup bahagia bersama dengan Manik dan mendapat warisan dari Tumpa. Mengenai problem-problem yang dialami oleh tokoh-tokoh problematik, pengarang menujukkan sikap fatalistik. Artinya, semua masalah dalam hidup dan kehidupan dikembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuwasa. Sikap ingat merupakan kesadaran rohani yang paling bijaksana. Manungsa menujkkan makhluk yang lemah yang penuh dengan dosa, perlu bertaubat da tawakal kepada Allah SWT untuk mendapatkan kematian dengan pasti.   Kata kunci:  novel, struktur naratif, tokoh problematik, pandangan dunia  

Metrics

  • 181 views
  • 32 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more