Novel Ing Manila Tresnaku Kelara-laraanggitane Fitri Gunawan(tintingan Sosiologi Sastra)

Siti Ayu Nurlaili
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text
(Bahasa Indonesia, 15 pages)

Abstract

NOVEL ING MANILA TRESNAKU KELARA-LARA ANGGITANE FITRI GUNAWAN (Tintingan Sosiologi Sastra)   SITI AYU NURLAILI Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah (Jawa) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Ayusan.as@gmail.com Dosen Pembimbing: Drs. Sukarman M.si   Abstrak Novel kang asesirah Ing Manila Tresnaku Kelara. Irah-irahan novel Ing Manila Tresnaku Kelara-lara supaya luwih gampang sabanjure dicekak IMTK. Reriptan sastra IMTK iki mujudake sawijine novel kang terbit taun 2011 anggitane Fitri Gunawan. Perkara sajrone IMTK anggitane Fitri Gunawan iki, bisa dipunjerake kanthi mangkene:1. Kepriye  perangan sosiologis kang wujud sajrone struktur pambangun crita ing babagan tema, paraga, plot/alur, lan latar? 2. Kepriye unsur sosioal sajrone novel IMTK?. Saka Uderaning panliten kuwi, panliti nduweni tujuwan: 1.Njlentrehake struktur pambangun sajrone  IMTK. 2. Njlentrehake perangan sosial sajrone IMTK. Teknik pengumpulan dhata sajrone panliten iki yaiku kanthi nggunakae teknik pustaka lan cathet. Ing panliten iki analisis data nggunakake pendekatan struktur pambangun minangka dhasar kanggo mahami lan mecahake masalah banjur nggunakake pendekatan sosiologi sastra kang ana ing sajrone novel IMTK.   Abstrak                 Novel yang berjudul Ing Manila Tresnaku Kelara-lara. Supaya lebih mudah disingkat menjadi IMTK. Karya sastra IMTK ini mewujudkan salah satu novel yang terbit pada taun 2011 karya Fitri Gunawan. Rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan: 1. Menjelaskan bagian sosiologis didalam struktur embangun cerita didalam tema, paraga, plot/alur, lan latar?  2. Bagaimana unsur sosial novel IMTK?. Dari rumusan masalah peneliti mempunyai tujuan: 1. Menjelaskan struktur pembangun novel IMTK. 2. Menjelaskan unsur sosial didalam novel IMTK. Teknik pengumpulan dara didalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pustaka dan mencatat. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan struktur pembangun merupakan dasar untuk memahami dan memecahkan masalah setelah itu menggunakan teori sosiologi sastra yang ada dalam novel IMTK.

Metrics

  • 128 views
  • 37 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more