Aspek Kesejarahan Sajrone Serat Nitik Sultan Agung

Yoland Prahastya Fionerita
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text

Abstract

ASPEK KESEJARAHAN SAJRONE SERAT NITIK SULTAN AGUNG Yoland Prahastya Fionerita S1-Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya faks. Psw.115 Abstrak                   Masyarakat Jawa ora bisa uwal saka crita-crita jaman biyen kang ana gegayutane karo panguripan manungsa kang nggambarake kahanan kang ana wektu kuwi. Crita jaman biyen kasebut dadi salah sawijine objek studi sejarah kang digambarake kanthi urut miturut jamane. Serat Nitik Sultan Agung isine ngenani sejarah Mataram nalika diprentah dening Sultan Agung. Mula saka iku teks kasebut nduweni sesambungan karo babad-babad utawa buku sejarah liyane. Isi sejarah sajrone Serat Nitik Sultan Agung kudu laras karo isi babad kang wis ana sadurunge, amarga yen ora laras bakal nuwuhake penyimpangan-penyimpangan, mula teks iki bakal ditintingi migunakake teori Intertekstual. Babad kang dipilih kanggo nggoleki sesambungan isi sajrone Serat Nitik Sultan Agung yaiku Babad Sultan Agung. Teks kasebut kapilih amarga dideleng saka taun panulisane kang luwih tuwa ditinimbang Serat Nitik Sultan Agung.    Prakara kang dadi undheraning panliten ing kene, yaiku (1) Kepriye struktur Serat Nitik Sultan Agung, (2) Kepriye isi sing tinemu ing sajrone Serat Nitik Sultan Agung lan sesambungane karo Babad Sultan Agung, (3) Kepriye wujud aspek historis sajrone Serat Nitik Sultan Agung (4) Kepriye wujud aspek fiktif sajrone Serat Nitik Sultan Agung, lan (5) Apa wae fungsi sejarah lan fiktif kang kinandhut sajrone Serat Nitik Sultan Agung. Tujuwan panliten iki, yaiku (1) ngandharake struktur  Serat Nitik Sultan Agung, (2) ngandharake isi sing tinemu ing sajrone Serat Nitik Sultan Agung lan sesambungane karo Babad Sultan Agung, (3) ngandharake wujud aspek historis sajrone Serat Nitik Sultan Agung, (4) ngandharake wujud aspek fiktif sajrone Serat Nitik Sultan Agung, lan (5) ngandharake fungsi sejarah lan fiktif kang kinandhut sajrone Serat Nitik Sultan Agung. Tintingan kang digunakake sajrone panliten iki yaiku tintingan strukturalisme lan tintingan intertekstual.. Sesambungan kang dikarepake dudu mung sesambungan ora mung dasanamane nanging uga kosokbalene. Panliten ngenani aspek kesejarahan iki nggunakake ancangan deskriptif kualitatif. Andharan sajrone panliten iki mujudake dhata-dhata arupa pethikan-pethikan diandharake saka sumber dhata sajrone Serat Nitik Sultan Agung.

Metrics

  • 138 views
  • 61 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more