Ragam Basa Gadhen Ing Kutha Mojosari (Sosiolinguistik)

Pramesta Annisa S.
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015 Indonesia

Download full text

Abstract

Manungsa kuwi makhluk sosial kang padha mbutuhake siji lan liyane. Kanggo nyukupi sakabehing kabutuhane, manungsa butuh sesrawungankaro liyan supaya kagiyatan kasebut bisa trep meturut kabutuhane, manungsa nggunakake basa kanggo sarana caturan, manungsa bisa medharake pikiran, pangrasa, lan uneg-uneg marang liyankanthi nggunakake basa. Panliten iki ngrembug babagan Ragam Basa Gadhen ing kutha Mojosari kanthi kajian sosiolinguistik. Ananging, amarga panliten basa kanthi kajian sosiolinguistik kuwi minangka panliten basa kang jembar lan ragam basa pegadean ing kutha Mojosari kuwi minangka basa (gaul) kang beda-beda antaraning kelompok siji lan liyane, mula panliten iki nliti ragam basa gadhen ing Mojosari kanthi objek kang beda, yaiku ragam basa kang digawe dening wong gadhen ing kutha Mojosari. Perkara ing panliten iki cacahe ana telu, yaiku 1). Kepriye asale ragam basa sing dianggo wong gadhen ing kutha Mojosari. 2). Kaya ngapa mungguh wujud alih kode lan campur kode sing dianggo wong gaden ing kutha Mojosari? 3). Pamilihing tembung (diksi) kaya ngapa wae sing dianggo wong gadhen ing kutha Mojosari?. Panaliten iki nggunakake objek wong gadhen ing kutha Mojosari.  Panliten iki uga  nggunakake  ancangan lan wewatesan. Ancangan kang ana ing  panliten iki yaiku  deskriptif kualitatif,  dene wewatesane yaiku ragam basa kang digawe dening wong gadhen ing kutha Mojosari.   Panliten iki nganggo metode simak, cathet, lan rekam. Adhedhasar cara  iku mau, mula  ing panliten iki ditemokake wujude werna basa ana lima, yaiku  (1) werna basa ngoko, (2) werna basa wong gadhen ing kutha Mojosari, (3) werna basa krama, (4)  werna basa ngoko-Arab, (5) werna basa ngoko-Indonesia. Alih kode kang  digunakake wong gadhen ing kutho Mojosari kaperang dadi telu, yaiku (1) alih  kode saka basa Jawa menyang basa Indonesia, (2) alih kode saka basa Jawa  menyang basa Jawa dialek wong gadhen ing kutha Mojosari, lan (3) alih kode saka basa Jawa ngoko  menyang basa Jawa Krama.

Metrics

  • 87 views
  • 17 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more