Miyak Kadurjanan Sajrone Cerbung Getih Sri Panggung Anggitane Kukuh S. Wibowo (Tintingan Struktural)

Dyah Tri Wulandari
Journal article Jurnal Online Baradha • 2015

Download full text
(Bahasa Indonesia, 14 pages)

Abstract

MIYAK KADURJANAN SAJRONE CERBUNG GETIH SRI PANGGUNG ANGGITANE KUKUH S. WIBOWO (TINTINGAN STRUKTURAL)   Dyah Tri Wulandari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya   Pembimbing Drs. Sugeng Wiyadi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya   ABSTRAK                 Cerbung Getih Sri Panggung iki kadhudhah kanthi tintingan struktural kanggo nintingi kepriye struktur crita detektif  cerbung kasebut.  Panliten iki kalebu kritik sastra, nggunakake pendekatan intrinsik kanthi metodhe analisis teks. Metodhe analisis teks digunakake kanggo mangerteni strukture cerbung. Asile panliten nuduhake menawa cerbung GSP netepi konvensi minangka crita detektif, unsur-unsur intrinsik nduweni sesambungan kang harmonis marang underaning prakara kanggo miyak wewadi rajapati. Struktur  critane yaiku tema, paraga, alur, kelir nganti konflik sajrone crita GSP. Sajrone crita digambarake kepriye paraga detektif anggone miyak rajapati kasebut. Pungkasane dicritakake pranyata kang nindakake kadurjanan kasebut ora liya Pak Prabakesa bojone Praharsini kanthi kongkonan John Baunu anak pupone Pak Praba. Kanyatan mau mujudake ending kang ngagetake (surprise) jalaran pengarang nampilake paraga-paraga kang sadurunge pantes dicubriyani minangka paraga durjana (foreshadowing).

Metrics

  • 161 views
  • 41 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more