Tindak Tutur Ilokusi Dakwah K.h Ghofur Sajrone Pengajian Umum Ingdesa Putat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan2tindak Tutur Ilokusi Dakwah K.h Ghofur Sajrone Pengajian Umum Ing Desaputat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Alif Akbar Rizqian I.
Journal article Jurnal Online Baradha • 2018

Download full text
(Bahasa Indonesia, 16 pages)

Abstract

Sajrone tuturan Kh.Ghofur kerep nggunakake basa jawa logat lamongan, surabaya campuran, tuturaneceplas-ceplos, materi kang kerep digunakake yaiku ngenani akhlaklan sopan santun. Underane panlitenyaiku,(1) Apa wae jinise tindak tutur ilokusi K.H Ghofurkang digunakake nalika dakwah?,(2) Apa wae fungsitindak tutur ilokusi K.H Ghofurkang digunakake nalika dakwah?,(3) Apa wae konteks tindak tutur ilokusi K.HGhofur kang digunakake nalika dakwah?. Sajrone panliten iki nggunakake teori tindak tutur ilokusi singdiandharake searle.Metodhe ing panliten iki yaiku metodhe panliten kualitatif deskriptif. Instrumen panliten ing kene yaikuinstrumen panliten utama lan instrumen panliten panyengkuyung. Tata caranglumpukake dhata nggunakakemetodhe semak lan tekhnik cathat.Asile panliten ngenani Jinise tindak tutur ilokusi asertif kayata ngandhani, micara, menehi anjuran,nglapurake, nggunggung. Tindak tutur ilokusi ekspresif, kayata nesu, ngakoni. Tindak tutur ilokusi direktif,komisif, deklaratif. Fungsi tindak tutur ilokusi Kompetetif,diperang ana 3 yaiku fungsi tindak tutur ilokusiKompetetif mrintah, janji,njaluk. Fungsi tindak tutur ilokusi kolaboratif,konfliktif, konvivial.Konteks tuturan ingpanliten iki yaiku nggunakake konteks eksistensial lan Konteks aksional.Tembung Wigati: Tindak TuturIlokusi Dakwah K.H.Ghofur sajrone Pengajian Umum.

Metrics

  • 86 views
  • 113 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more