Endahing Basa Lan Endahing Urip Bebrayan Sajerone Antologi Guritan Sandhal Jepit Taline Abang

Arista Dewi
Journal article Jurnal Online Baradha • 2018

Download full text
(Bahasa Indonesia, 14 pages)

Abstract

Antologi guritan Sandhal Jepit Taline Abang mujudake karya sastra kang nggunakake basa minangka pirantine. Basane ora mung rinakit saka basa kang endah, nanging uga basa kang nduweni daya kanggo nggayuh endahing urip bebrayan. Basane guritan nduweni paedah tumrap para pamaca. Antologi Guritan Sandhal Jepit Taline Abang minangka salah sawijine karya sastra kang tuwuh lan ngrembaka ing bebrayan Jawa ngandhut gegambarane bebrayan Jawa. Bebrayan Jawa nduweni nilai-nilai kabudayan kang diugemi dituduhake lumantar tembung-tembung sajrone antologi guritan.Adhedhasar andharan kasebut, perkara sajrone artikel iki yaiku (1) Kepriye wujud endahing basa kang ana ing sajrone antologi guritan, (2) Kepriye wujud endahing urip bebrayan kang ana ing sajrone antologi guritan, (3) Kepriye dayaning tetembungan minangka pamedhar dayaning urip bebrayan. Jumbuh karo underane panliten kasebut bisa diandharake tujuwan panliten, yaiku: (1) Ngandharake kaendahan basa kang ana sajrone antologi guritan, (2) Ngandharake kaendahane urip bebrayan kang ana sajrone antologi guritan, (3) Ngandharake dayaning tetembungan minangka pamedhar dayaning urip bebrayan. Paedahe artikel iki kanggo nambah kawruh sajrone apresiasi sastra Jawa modern marang bebrayan mligine bab guritan kang nggunakake tintingan stilistika lan sosiologi sastra.Artikel iki ditintingi nggunakake pamarekan stilistika lan sosiologi sastra. Teori kang digunakake yaiku teori ngenani stilistika lan sosiologi sastra. Dene tata cara kang digunakake yaiku dheskriptif kualitatif, kanthi sumber dhata kang digunakake sajrone panliten yaiku arupa 25 guritan sajrone antologi guritan sandhal Jepit Taline Abang. Dene dhata artikel iki yaiku arupa kaendahan basa, ajining kabudayan Jawa, lan tembung sajrone antologi guritan Sendhal Jepit Taline Abang minangka pamedhare urip bebrayan.Asile artikel iki yaiku ngandharake 1) Wujud endahing basa sajrone antologi guritan Sandhal Jepit Taline Abang kang awujud pamilihe tembung arupa ragam basa, purwakanthi, tembung garba lan tembung entar, tembung rangkep, tembung saroja, rura basa, struktur leksikal, 2) Wujud endahing urip bebrayan sajrone antologi guritan Sandhal Jepit Taline Abang kang awujud ajining kabudayan Jawa kang awujud rukun, budi luhur, andhap asor, eling lan prihatin, nriman, sabar, lan ikhlas, kurmat marang liyan kang drajate dhuwur, lan precaya anane sorga lan neraka, lan 3) Wujud dayaning tetembungan minangka pamedhar dayaning urip bebrayan.Tembung wigati: endahing basa, ajining kabudayan Jawa.PURWAKALELANDHESANE PANLITENPuisi ing sastra Jawa tradhisional awujud tembang. Saliyane tembang, puisi wis ana wiwit Jawa Kuna kang awujud Kakawin, banjur Jawa Tengahan kang awujud Kidung. Tembang yaiku sawijine puisi kang tata carane maca yaiku dilagukake utawa ditembangake, kanthi titi laras (Sukamti sajrone Suwarni, 2016:20). Guritan lan tembang nengenake kaendahane basa senajan ora duweni paugeran padha. Guritan asipat bebas, senajan bebas guritan isih nengenake paugeran tartamtu, nanging ora kaiket dening paugeran kuna, dene tembang kaiket dening jinis tembang, paugeran lan watak saben tembang kang diripta.Guritan ora kaiket dening paugeran kuna (guru gatra, guru wilangan, guru lagu), guritan diarani endah

Metrics

  • 210 views
  • 116 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more