Tindak Tutur Njaluk Samubarang Ing Dhusun Tanjung Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

Lutfi Ami Rosidah
Journal article Jurnal Online Baradha • 2018

Download full text

Abstract

Tindak tutur njaluk samubarang kalebu salah sawijine tindak tutur direktif kang kerep digunakake ing bebrayan. Tindak tutur njaluk samubarang dumadi amarga panutur nduweni kekarepan tumrap apa kang diduweni mitra tutur. Tindak tutur njaluk samubarang kalebu tindak tutur kang wigati, amarga yen njaluk samubarang marang wong liya kuwi kudu nggunakake basa kang prayoga lan kudu marang sapa lan empan papan, ngucapake guneman njaluk samubarang kang bener, bisa ndayani panampane mitra tutur kanthi becik. Underane panliten iki yaiku ngenani apa wae jinise tindak tutur njaluk samubarang adhedhasar lageyane panutur lan pananggape mitra tutur ing masyarakat Dhusun Tanjung, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Paedah teoretis panliten iki yaiku kanggo panyengkuyung ngrembakane ilmu basa Jawa, mligine ilmu pragmatik kang wis ana sadurunge lan bisa migunani ing pangrembakane kajian tindak tutur lan kasampurnaning ilmu basa (Linguistik). Paedah praktis yaiku bisa kanggo dhasar njaluk samubarang kang bener lan pener. Panliten tindak tutur iki dilebokake jinis etnografi awit ngrembug basa kang disambungake karo konteks sosial masyarakat. Teori kang digunakake yaiku teori tindak tutur kang diandharake dening Levinson. Dhata panliten iki dijupuk dening panliti ing lapangan. Sumber dhatane asale saka cathetan lan rekaman alamiah warga Dhusun Tanjung, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Tatacara nglumpukake dhata kanthi metodhe semak lan guneman. Tatacarane njlentrehake dhata kanthi metodhe kategoris lan dheskriptif. Dene tatacarane nyugguhake jlentrehan dhata kanthi metodhe informal. Asil panliten kaperang dadi loro yaiku adhedhasar cara medharake lan pananggape mitratutur. Adhedhasar lageyane panutur utawa cara medharake tindak tutur njaluk samubarang diperang dadi telu yaiku (1) blaka langsung, (2) blaka ora langsung, lan (3) ora blaka langsung. Dene jinise tindak tutur njaluk samubarang adhedhasar pananggape mitra tutur ana papat yaiku (1) katampa katindakake, (2) katampa ora katindakake, (3) katampik katindakake, lan (4) katampik ora katindakake. Tembung Wigati : Tindak tutur njaluk samubarang, lageyane panutur, pananggape mitra tutur, lan konteks sosial.

Metrics

  • 148 views
  • 65 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more