Retorika Persuasif Sajrone Ceramah Agama Ustadzah Kharisma Yogi Noviana Ing Medhia Youtube (Tintingan Pragmatik)

Wahnan Najjakh
Journal article Jurnal Online Baradha • 2018

Download full text
(Bahasa Indonesia, 14 pages)

Abstract

Retorika yaiku seni wicara utawa kawasisan ngolah basa sing bisa nuwuhake tilas ing ati lan pikirane wong sing ngrungokna. Ceramah minangka obyek retorika sing narik kawigaten kanggo diteliti sebab ceramah mujudake sawijining tuturan sing nduweni tujuan mrabawani mitrawicarane. Punjer panliten kadadeyan saka 3 perangan yaiku (1) Kepriye bentuk retorika persuasif sajrone ceramah agama Ustadzah Kharisma Yogi Noviana ing medhia youtube lan (2) Fungsi retorika persuasif sajrone ceramah agama Ustadzah Kharisma Yogi Noviana ing medhia youtube. Panliten iki nduweni tujuwan bisa medharake bentuk gaya retorika, sesambungan antarane gaya basa lan tindak tutur ilokusi, sarta fungsi retorika persuasif sajrone ceramah agama Ustadzah Kharisma ing medhia Youtube. Panliten nggunakake teori retorika saka Aristoteles lan disengkuyung dening teori tindak tutur ilokusi saka Searle. Metodhe kang digunakake sajrone panliten iki yaiku deskriptif kualitatif. Tatacara nglumpukake dhata nggunakake teknik simak catet, lan asil dhata dianalisis nggunakake teknik analisis isi. Asil saka panliten ditemokake 10 gaya basa lan 10 fungsi. Gaya basa sing diasilake antarane yaiku anadiplosis, epizeuksis, simploke, mesodiplosis, epanalipsis, tautotes, epifora, antitesis, hiperbola, lan simile. 10 fungsi retorika persuasif yaiku pawarta, pranyatan, lapuran, prentah, akon, pratikel, pitutur, pujian, kritik, lan panglipur. Tembung Wigati : Retorika Persuasif, Ceramah Agama, Ustadzah Kharisma Yogi Noviana, Medhia Youtube

Metrics

  • 250 views
  • 75 downloads

Journal

Jurnal Online Baradha

Jurnal Online Baradha merupakan jurnal online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa... see more