Metrics

  • visibility 90 views
  • get_app 24 downloads
description Journal article public Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan

Amalan Jaminan Kualiti Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Lantaboer Jakarta

Krebet Suprihatin, Abdul Raheem Bin Mohamad Yusof
Published June 2015

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menilai amalan penjaminan mutu akademik. Metodologi kajian merujuk model pengurusan ISO 9001:2008 tetang jangkaan pelanggandan merujuk kepada beberapa aspek dalam Model Kualiti Perkhidmatan (SERVQUAL) oleh parasuraman (1985, 1988, 1991). Sampel kajian seramai 254 orang pelajar. Analisis kajian diguna mean dan sisihan piawai untuk amalan sedia ada, jangkaan amalan dan indeks jurang kualiti. Hasil penelitian jangkaan terhadap jaminan kualaiti adalah tinggi untuk semua aspek. Amalan sedia ada pada tahap sederhana, iaitu, reka bentuk kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian pelajar, sumber pendidikan dan penambahbaikan kulaiti berterusan; dan tinggi aspek pemilihan pelajar dan perkhidmatan sokongan. Indek jurang kualiti keseluruhan aspek yang dikaji berada dalam tahap memuaskan.

Full text

 

Metrics

  • visibility 90 views
  • get_app 24 downloads