Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads
description Journal article public ScienceRise: Pedagogical Education

ТеоретичниЙ аналіЗ творчиХ аспектіВ інноваційноЇ професійноЇ дІяльностІ тА особистісниХ якостеЙ іннОваційнОгО фахівцЯ

Viktoriia Meniailo
Published 2018

Abstract

У даній статті, на підставі проведеного теоретичного аналізу та інтеграції наукових підходів різних вітчизняних і зарубіжних авторів до визначення сутності творчої та інноваційної діяльності, а також творчості і креативності як особистісних якостей суб'єктів цих видів діяльності, розкрито особливості інноваційної професійної діяльності та особистісних властивостей інноваційного фахівця. У ході проведеного дослідження встановлено різницю між поняттями «творчість як діяльність» і «творчість як особистісна якість»; визначено співвідношення між категоріями «творчість» та «креативність», що характеризують особистісні якості суб'єктів діяльності, а також розроблено порівняльну характеристику творчої та інноваційної професійної діяльності, що дозволило побудувати логічний взаємозв'язок між поняттями «творча діяльність», «інноваційна професійна діяльність», «творчість» та «креативність». Показано, що творчість є особистісною якістю людини, що дозволяє їй в процесі теоретичної або практичної діяльності створювати оригінальні матеріальні чи духовні продукти, що містять ознаки новизни (об'єктивної чи суб'єктивної) і є цінними, принаймні, для суб'єкта цієї діяльності, яку, у свою чергу, визначено як творчу; інноваційна професійна діяльність належить до категорії творчої діяльності, що проявляється у творчому розв'язанні конкретних професійних задач, що мають на меті створення нового (удосконаленого) продукту та (або) досягнення певного ефекту у професійній діяльності. Суб'єктами інноваційної професійної діяльності є інноваційні фахівці, які володіють певними особистісними якостями, серед яких важливе місце займає креативність. Доведено, що креативність є різновидом творчості, яка носить цілеспрямований і планомірний характер, реалізується у професійній діяльності у вигляді нових ідей, нестандартних рішень, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в оригінальний спосіб, застосовуючи для цього інтелектуальні інструменти та механізми самореалізації, та отримати потрібний результат у визначений термін. Перспективою подальших досліджень є розкриття сутності особистісно-креативного компоненту у структурі готовності майбутнього фахівця до дослідницько-інноваційної діяльності

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 2 downloads