Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download
description Journal article public Journal of Social Sciences and Technical Education

Integrasi Penggunaan Teknologi Pelbagai Media oleh Guru Pendidikan Islam di Maahad Yayasan Islam Kelantan

Mohd Nawi, Muhammad Zulazizi, Azmil Hashim, Norhisham Muhamad
Published 2020

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan teknologi pelbagai media dalam kalangan guru pendidikan Islam di maahad Yayasan Islam Kelantan di seluruh negeri Kelantan. Kajian ini melibatkan 127 orang guru yang mengajar subjek Pendidikan Islam, Pendidikan al-Quran dan as-Sunah, Pendidikan Syariah Islamiah, dan Tasawwur Islamiah. Secara umumnya, kajian ini adalah kajian kuantitatif dan instrumen kajian yang digunakan ialah dalam bentuk set soal selidik yang telah dibina serta disemak oleh panel rujukan pakar. Tahap kebolehpercayaan alfa Cronbach bagi semua bahagian dalam borang soal selidik ialah tinggi (>0.9). Data kajian dianalisis secara deskriptif menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 25 untuk mendapatkan kekerapan (frekuensi), peratus, min, interpretasi, dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan teknologi pelbagai media berada pada tahap sederhana tinggi (M=3.03, SP=. 940). Analisis inferensi mendapati perbezaan yang signifikan bagi penggunaan teknologi pelbagai media berdasarkan pengalaman mengajar (p=0.030, p<.05) dan intensiti penggunaan laptop (p=0.031, p<.05). Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak maahad, guru dan pihak Yayasan Islam Kelantan (YIK) dalam menambah baik dan berusaha ke arah penyediaan guru yang boleh mengintegrasikan teknologi pelbagai media dengan baik agar tugas selaku pendidik dapat dijalankan dengan cemerlang.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 1 download