Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads
description Journal article public Bulletin of Lviv State University of Life Safety

Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej W Systemie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa

Robert Gwardyński, Bogusław Kogut
Published 2021

Abstract

Streszczenie: Polska Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, powołaną przez ustawodawczą władzę państwową do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Do jej głównych zadań należą: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej wpisuje się w funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa państwa. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa wewnętrznego przyjmuje formę procesu bezpieczeństwa zwanego bezpieczeństwem wewnętrznym. Tak ujmowane bezpieczeństwo wewnętrzne to zamierzona aktywność elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowana w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa narodowego, przejawiająca się głównie ochroną bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego. Analizując funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej nasuwa się pytanie: jakie znaczenie ma jej zamierzona aktywność dla funkcjonowania całego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa? W odniesieniu do problemu badawczego postawiono hipotezę o treści: Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego wynika ze zdolności tej formacji do prowadzenia działań wiodących w sferze utrzymywania bezpieczeństwa powszechnego oraz działań wspomagających w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego. W badaniu zastosowane metodę badawczą: badanie dokumentów, techniką jakościową. W toku przeprowadzonego badania hipoteza została uznana za prawdziwą, a problem badawczy został rozwiązany.

Full text

 

Metrics

  • visibility 0 views
  • get_app 0 downloads