Journal article // Kurikula


Maqosyid Syari’ah : antara Teori dan Aplikasi dalam Pandangan Hamdy Zaqzuq
September 15, 2020  //  DOI: 10.5281/kurikulajurnalpendidikan.v5i1.496
Zain Zuhri Sholeh

Metrics

  • Eye Icon 0 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 views  //  0 downloads
Maqosyid Syari’ah : antara Teori dan Aplikasi dalam Pandangan Hamdy Zaqzuq Image
Abstract

Wahyu sudah berhenti turun seiring meninggalnya Rosulullah SAW.,satu sisi, disisi lain pelbagai problematika terus muncul, sedangkan fikih terbukti kualahan dalam menghadapinya. Kemunculan konsep maqasyid syari’ah menjadi satu solusi dalam menghadapi problematika yang ada, namun masih banyak kalangan yaang dalam ranah aplikasinya masih menggunakan pendekatan contoh-contoh konvensional sehingga maqosyid terkesan hanya sebuah konsep teoritis saja. Mahmud Hamdy zaqzuq hadir menyajikan dengan pendekatan agak berbeda, membuat maqosyid syari’ah terasa lebih aplikatif.

Full text
Show more arrow
 

Metrics

  • Eye Icon 0 views
  • Download Icon 0 downloads
Metrics Icon 0 views  //  0 downloads