Metrics

  • visibility 150 views
  • get_app 42 downloads
description Journal article public Journal of Ilahiyat Researches

The Critical Edition of Jamâl-i Khalwatî's Tafsir Leaflet Called “Kitâbu Al-Nûriyya Wa Kawkabu Al-Durriyya”

Esra Hacimüftüoğlu
Published 31 Декабрь 2017

Abstract

Cemâl-i Halvetî'nin “Kitâbü'n-Nûriyye ve Kevkebü'd-Dürriyye” Adlı Tefsir Risalesinin Tahkikli NeşriBu çalışma, XV. yüzyılda yaşamış olan ve Çelebi Halîfe adıyla şöhret bulan Cemâl-i Halvetî'ye(v. 899/1494) ait bir tefsir risalesini gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. II. Beyazıd devrindeyaşayan ve çok yönlü bir ilim adamı olan Cemâl Halvetî'nin tasavvuf, tefsir ve hadise dair pek çokeseri bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan Kitâbü'n-Nûriyye ve Kevkebü'd-Dürriyye adlıeser, müellifin temelde Nur 24/35 ayetinin tefsirini ele aldığı ve önemli gördüğü birkaç konuhakkında da değerlendirmelerde bulunduğu bir tefsir risalesidir. İşarî tefsirin karakteristiközelliklerinin görüldüğü bu risale, ilgili ayetin tefsiri bağlamında zaman içerisinde oluşan literatürünönemli bir parçasını oluşturmaktadır. Tahkikli neşir, eserin ulaşılan beş nüshası üzerindenyapılmıştır. Çalışmada, öncelikle Cemâl-i Halvetî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş,tahkikte esas alınan nüshaların tavsifi ve izlenen yöntem belirtilmiş ve eserin muhtevası hakkındayapılan kısa bir değerlendirmeden sonra metin verilmiştir.

Full text

 

Metrics

  • visibility 150 views
  • get_app 42 downloads